Home တၢ်ကစီၣ် အၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘးထီၣ်အဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤကသကိးတၢ်အဂ့ၢ် PPST စံး၀ဲ

အၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘးထီၣ်အဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤကသကိးတၢ်အဂ့ၢ် PPST စံး၀ဲ

728
0
Photo: NCA-EAO

လါအီကူး ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးတၢ်ကဘှါရှဲကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤဂ့ၢ်၀ီအၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီ အဖီခိၣ် PPST သဂၢၢ်၀ဲဒီး ဒ်သိးတၢ်နုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤကတုၤထီၣ်ဘးထီၣ်အဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢလၢအဆဲးလီၤ(NCA)တဖၣ် တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲကရူၢ်(PPST) ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲမဟါ(လါအီကူး ၅)သီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤအခါန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(PPST)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ကီၢ်ပယီၤဂ့ၢ်၀ီအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလီၤဆီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲအံၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂီၢ် တၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်ဘြူၣ်နဲထံကီၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်(၂) Erywan Yusof လၢခၢၣ်စးလီၤဆီအဖီခိၣ်အံၤသဂၢၢ်၀ဲဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအဖီခိၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢးထဲးဂံၢ်ထဲးဘါမၤ၀ဲဒ်သိးကဖိးမံလိာ်သးဒီးတကီၢ်ခါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

PPST ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ခိၤမၠ့ၣ်ထိ စံး၀ဲ“အၣ်စံၣ်ယၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲအိၣ်(၅)ထံၣ်လီၤႉ တၢ်ယဲၢ်ထံၣ်အံၤန့ၣ် တပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးတၢ်ကဘၣ်ပျၢ်လီၤကွံာ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဒီၣ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ်ဒီးကီၢ်ခိၣ်အူ၀့မၠ့ၣ်ဃုာ်ဒီး ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်အီၤတဖၣ်ဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ်ပတူၢ်လိာ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်အၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်ကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤဒ်အံၤန့ၣ် ဒ်သိးကကၢကီၣ်၀ဲဒီးတကီၢ်ခါထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ဂ့ၢ်၀ီအၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီလၢဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤန့ၣ် ကဘၣ်မၤဖျါထီၣ်၀ဲအပူၤကွံာ် အၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်လၢတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်လီၤ၀ဲအံၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ဒီး တၢ်(၅)ထံၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပတုာ်ကွံာ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတဘျီဃီႇ ကဃုသကိးတၢ်အစၢလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤလၢ ကီၢ်ပယီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ် ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိလၢအဘၣ်ထွဲခဲလၢာ်တဖၣ်ႇ အၣ်စံၣ်ယၣ်ကရူၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမီၢ်သီလီၤဆီကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲ သကိးကကဲထီၣ်အဂီၢ်ႇ ဒ်သိးအၣ်စံၣ်ယၣ်ကဟ့ၣ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ်ဒီး အၣ်စံၣ်ယၣ်ကရူၢ်အမီၢ်သီလီၤဆီဒီးခၢၣ်စးကရူၢ်ကဟဲလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤဒီး တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးလၢအကဲထီၣ်သးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ကထံၣ်လိာ်သးဒီးတၢ်ကရၢကရိလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်အဂီၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤအီၤလၢ(၂)သီအတီၢ်ပူၤအံၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ထွဲဒီးတကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤအပူၤ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇၦၤဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအကလုာ်ကလုာ်တဖၣ်ဒီး တူၢ်လိာ်၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီအမဲာ်ညါ ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲသုးမီၤစိရိၤထူးသံကွံာ်(၂၀၂၀)တၢ်ဃုထၢအစၢတခီတၢၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးတၢ်ကဘှါရှဲတကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်အမဲာ်ညါအလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ပျၢ်လီၤကွံာ်ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်လၢအဆိအချ့ဒီး တၢ်ထူးသံကွံာ်(၂၀၂၀)တၢ်ဃုထၢအစၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်နိးတၢ်ဘျး လၢတၢ်ကဘှါရှဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲအဂီၢ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမီၢ်သီကနုာ်လီၤကျဲၤဃူကျဲၤဖိးလၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤအံၤစ့ၢ်ကီးကဲထီၣ်၀ဲတၢ်နိးတၢ်ဘျးအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ခိၤမၠ့ၣ်ထိ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်-တီဆၢဒီသဒၢခိ၀ံၣ်–၁၉တၢ်ဆါဒီးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤန့ၣ် ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်မၤစၢၤလၢအဆိအချ့အဂီၢ်ဒီး တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ကတုၤဆူကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအအိၣ်လၢအဆိအချ့အဂီၢ် ကစိာ်ခီဂာ်၀ဲဆူထံဆၢကီၢ်ဆၢကသ့အဂီၢ် တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်အံၤကဂုာ်ကျဲးစးမၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ