Home တၢ်ကစီၣ် KNLA ထီၣ်ဒုးန့ၢ်ကွံာ်ကးလံၣ်ခံပယီၤသုးကလၢၤ

KNLA ထီၣ်ဒုးန့ၢ်ကွံာ်ကးလံၣ်ခံပယီၤသုးကလၢၤ

1112
0

လါအီကူး ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါအီကူး ၂၆ သီႇ ဂီၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)လဲၤထီၣ်ဒုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်ကးလံၣ်ခံပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးကလၢၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ် (KNLA)သုးရ့ၣ် ၁၇ႇ သုးဒ့(၁)လဲၤထီၣ်ဒုး ဟံးန့ၢ်ကွံာ်ကးလံၣ်ခံသုးကလၢၤအဆၢကတီၢ် (BGF)သုးဖိလၢအအိၣ်ဖဲသုးကလၢၤပူၤတဖၣ် တက့ၤခးဆၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဒီးဂုၤက့ၤအလီၢ်ခံအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲတဂီၤအံၤကျိဖိသီၣ်ကျိဖးဒိၣ်သီၣ်စှၤကိးထံၣ်ဘျီဒု အိၣ်တစိၢ်ဘျီဒုမ့ၣ်အူခုၣ်ထီၣ် ၦၤဒွဲၣ်ကွံာ်ပယီၤသုးကလၢၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ဘူးဒီးပယီၤသုးကလၢၤလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KNLA)ထီၣ်ဒုးဟံးန့ၢ်ကံွာ်ကးလံၣ်ခံပယီၤသုးကလၢၤအံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ပယီၤသုးအမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်သုးထီၣ်အသးအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤန့ၣ်ပယီၤသုးဟဲထီၣ်ကါတဘျုးခိၣ်ညါႉ ခဲအံၤကီၢ်သူလ့ၤအိၣ်ခိးတၢ်ဖဲသုးကလၢၤန့ၣ်လီၤႉ ခဲအံၤမၤတဘၣ်လၢၤဘၣ်တဟါညါအံၤဒုနၢ်တပၢၢ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်လၢအအိၣ်ဘူးဒီးသုးကလၢၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကးလံၣ်ခံပယီၤသုးကလၢၤအံၤအပူၤကွံာ်န့ၣ်ပယီၤသုးတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒီး ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးတဖၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်သုးကလၢၤအံၤ၀ံၤ(BGF)သုးဟဲက့ၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်က့ၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကတီၢ်ဃီ ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီကူး ၂၆)သီမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ််ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး (KNLA)သုးဟဲထီၣ်ခးကျ့းပယီၤသုးကလၢၤအံၤအဃိ (BGF)လၢအအိၣ်ဖဲသုးကလၢၤပူၤတဖၣ် ဂုၤလီၢ်ခံက့ၤထီၣ်၀ဲဆူကၠဲးဒိတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် (လါအီကူး ၂၁)သီအနံၤ ပယီၤသုးပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ကျ့းသုးကလၢၤအံၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဟဲက့ၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ကဒါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ