Home တၢ်ကစီၣ် KNU သုးက့ ၁ သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ် စူးကွံာ်အသး

KNU သုးက့ ၁ သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ် စူးကွံာ်အသး

1556
0

လါအီကူး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီကူး ၁၀)သီ ဂီၤခီ ၄ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၁)သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ်(၅၆)နံၣ် စူးကွံာ်အသးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ်အံၤ စူးကွံာ်အသးဖဲဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ဆၣ် မယါကိသ၀ီအပူၤဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤအစိၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟဲက့ၤစိာ်၀ဲဆူအအိၣ်တၢ်လီၢ်သးဟီထံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် စီၤစၤဒၤသ့ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဒ်သိးပသ့ၣ်ညါန့ၣ်အသံ၀ဲလၢသွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါမီၤနီၤႉ ဖဲမဟါဒီတနံၤန့ၣ်အသွံၣ်ထီၣ်လီၤႉ အသွံၣ်တလီၤဘၣ်ဒီးကဲထီၣ်သးတုၤလၢအသးသမူဘၣ်ဟးထီၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤပျ့ၣ်အံၤ ထီၣ်၀ဲသိၣ်ဒူစိ(commando)သုးတၢ်မၤလိဃုာ်ဒီး ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်(၂) သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၤဟဲဒီး ဖဲအ၀ဲဟံးမူဒါလၢသုးက့(၁)ပူၤ သုးရ့ၣ် ၂ အသုးရ့ၣ်ခိၣ်ဒီးဒုးယၤခိၣ်မူဒါတဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ အ၀ဲဟံမူဒါလၢသုးက့ခိၣ်မူဒါအပူၤတုၤလၢအသးသမူဟးထီၣ်ကွံာ်ခဲအံၤတစုန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကပာ်လီၤသုးက့ခိၣ် စီၤပျ့ၣ်အစိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်တိာ်ဃာ်၀ဲလၢ တၢ်ကပာ်လီၤအီၤဖဲခဲမုၢ်ဆ့ၣ်(လါအီကူး ၁၁)သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးက့(၁)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ