Home တၢ်ကစီၣ် ကမၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖုလၢ်လၢ်လၢအထီဒါ၀ဲဒၣ်သုးလၢအဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

ကမၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖုလၢ်လၢ်လၢအထီဒါ၀ဲဒၣ်သုးလၢအဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

1179
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကမၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိတဖုလၢ်လၢ်လၢအထီဒါ၀ဲဒၣ်သုးလၢအဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤဒီး ကဒုးထီဒါမီၤစိရိၤသနူခဲလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဖဲမဟါ(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံး၀ဲလၢ“ဒ်ပထီဒါတ့ၢ်လံအသိးန့ၣ်ပကဆဲးထီဒါက့ၤႉ ဒီးဒ်ပတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်တဲ၀ဲဒၣ်လၢ ၦၤမၤသကိးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ထီဒါက့ၤသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲပတံၤသကိးလီၤႉ ပကမၤသကိးတၢ်ဒီးကရူၢ်ကရၢသ့ၣ်တဖၣ်လၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ပတံၤသကိးဒီး ပကမၤသကိးတၢ်ဒီးပကထီဒါသကိးသုးမီၤစိရိၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ကဒုဒီး တၢ်ဒီသဒၢလၢပယီၤသုးမုၢ်အတၢ်မၤအၢမၤသီဒီးတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤတဖၣ်အဖီလာ်ဒီး ကဆဲးဃုသ့ၣ်ညါမၤထွဲကျဲအဂၤလၢကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအဂ့ၢ်ဒီး ဟဲစိာ်က့ၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အမ့ၢ်အတီဒီးတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါကမျၢၢ်လၢဒုးနဲၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကျဲလၢအမၤ၀ဲသ့တဘိဂ့ၤတဘိဂ့ၤလၢ ကဒုးတၢ်လၢတၢ်သဘျ့ဒီးအတၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပတၢ်ပညိၣ်ခီန့ၣ် ဒ်သိးပကပူၤဖျဲးထီၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤသနူအဖီလာ်အဂီၢ် ပကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်သၦၢ်ကတၢၢ်လၢကဘၣ်နုာ်လီၤမၤသကိး၀ဲတၢ်လၢတဂၤလၢအလီၢ်ဒၣ်၀ဲလီၤႉ ဒီးဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအဖီလာ်အသိးန့ၣ် ပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်လၢပ၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ် ပအဲၣ်ဒိးသဘျ့၀ဲဒၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤအသနူအဖီလာ်အဃိ ထီဘိပလီကီ၀ဲဒၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိးအဃိန့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအဖီလာ်ဒီး ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတဂၤလၢတၢ်ဟံးမူဒါဒီးကဖိးမံလိာ်သးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်ပညိၣ်တခါအသိးန့ၣ် ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အလီၢ်အိၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လံာ်တၢ်ပာ်သးလၢတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲခဲအံၤန့ၣ် ထီဒါလိာ်အသးဒီးအပူၤကွံာ်(လါအီကူး ၂၄)သီ တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤစွ့ၣ်မီ အလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဆူခိၣ်နၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်လၢတဘၣ်တူၢ်လိာ်(PDF)ဒီး(NUG)လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကမၤရှဲလဲ၀ဲ(PDF)ဒီး(NUG)ဒီး ဖဲန့ၣ် သုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤအဃိ ခံခီခံကပၤအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒံးလၢ တတူၢ်လိာ်၀ဲသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ