Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ KNU သုးက့(၄)ဟီၣ်က၀ီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤအသုးနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ KNU သုးက့(၄)ဟီၣ်က၀ီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးမီၤစိရိၤအသုးနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်အကျဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

1137
0
Photo: CJ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်မုၢ်လါကီၢ်ဆၣ် ပလီဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးဒီး လီၢ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့ ၄ႇ ကညီဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သုးရ့ၣ် ၇ တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤပိာ်မုၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တဂီၤညါအံၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲ(ပနၢ်မံၤ)သ၀ီကျဲခိၣ်ထိး ပနဲတီၤဒီးကၠီန့ၢၠတၢ်လီၢ်လီၤႉ ပယီၤသုးတဖၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါ မ့မ့ၢ်ကညီသုးတကပၤအိၣ်စှၤလီၤႉ တုၤလၢခဲအံၤခးအဖၢမုၢ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိသ၀ီဖိတနီၤစံၣ်လံႇတနီၤန့ၣ်အိၣ်ဒံးလၢသ၀ီပူၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးသိလ့ၣ်အခိၣ်(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအတီၣ်၀ဲသုးဂံၢ်ဘါၦဲၤၦဲၤအံၤ လဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ထံခံတကပၤအသိး လၢပလီ၀့ၢ်တကပၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးသိလ့ၣ်အခိၣ်(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအတီၣ်၀ဲသုးၦဲၤၦဲၤအံၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဟူးဂဲၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တၢ််အိၣ်သးအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်စီၤဖျိးစိ၀့ စံး၀ဲလၢ“ဒုၣ်ဒါန့ၣ်အတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢကထီၣ်ဃု၀ဲဒၣ်(PDF)လီၤႉ ထီၣ်ဃု၀ဲဒၣ်လဲၤဘၣ်တိလိာ်သးဖဲန့ၣ်ခဲလၢာ်ခဲစ့ဧါန့ၣ်ယတဲလီၤတံၢ်တဘၣ်ဘၣ်ႉ ယလူၤဆဲးကျိးလၢတၢ်ဖီလာ်တန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖီလာ်န့ၣ်တဆဲးကျိးယၤဘၣ်ႉ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒုလီၤတံၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်မ့ၢ်ဆဲးဟဲနုာ်လီၤဒံးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် တၢ်ဒုးကဆူၣ်ထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤဖျိးစိ၀့ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ