Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်သမံသမိးကျဲလၢကနုာ်လီၤဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်

တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်သမံသမိးကျဲလၢကနုာ်လီၤဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်

902
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ် တၢ်မၢအ၀ဲသ့ၣ်စံၣ်လီၤလၢသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်အပူၤဒီးဃုကွၢ်သမံသမိး၀ဲတၢ်နးဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၆ သီအနံၤန့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်လၢခလီၣ်နိၣ် အိတပ့ၤကၠိတကပၤန့ၣ် တၢ်ဆီလီၤ၀ဲတၢ်သမံသမိးတြဲၤဒီး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ် တၢ်မၢအ၀ဲသ့ၣ်စံၣ်လီၤလၢသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်အပူၤဒီး ဟံသမံသမိး၀ဲလံာ်လဲၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ တကးဘၣ်သမံသမိးစ့ၢ်ကီးသိလ့ၣ်ဒီးသိလ့ၣ်ယီၢ်အဒၢပူၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအသဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တနံၤညါအံၤတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်လဲၤဘၣ်လၢန့ၣ်တထံၣ်ဒီးတၢ်သမံသမိးယၤလီၤႉ သံကွၢ်၀ဲလၢနအိၣ်ဖဲလဲၣ်ႇနကလဲၤဖဲလဲၣ်လီၤႉ မၢစံၣ်လီၤလၢဆဲးကဲးခိၣ်ဒီးအိးထီၣ်ဆဲးကဲးဒၢဒီးသမံသမိး၀ဲလီၤႉ သိလ့ၣ်နါက့သမံသမိး၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ ပထံၣ်ဘၣ်န့ၣ်သမံသမိးအါ၀ဲလၢသးစၢ်တဖၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ကဘၣ်ဃးလိာ်အသးဒီးတနံၤအံၤတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ(D day)အဃိဧါဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤၦၤကညီလၢအိၣ်လၢဒူသ၀ီအပူၤတဖၣ် တၢ်အရ့မ့တဒိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တဘၣ်ဟဲလၢ၀့ၢ်ပူၤဘၣ်န့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ကျဲနုာ်လီၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ် အ့ၤဒူၣ်တိတြဲၤႇနီၤလိၤတိၤမဲာ်ညါႇခလီၣ်နိၣ်ႇတၢ်ကနုာ်လီၤဖၣ်အၣ် တၢ်ဘုၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလီၢ်တြဲၤမဲာ်ညါႇနီၤပလ့–လၤကမၠ့ၤကျဲႇဃိၣ်လိာ်တိၤမဲာ်ညါႇ ထံဖိကျိတိတြဲၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသမံးသမိးတၢ်အိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအပူၤကွံ၁်၀့ၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်တနီၤန့ၣ် တၢ်သမံသမိး၀ဲထဲၦၤလၢတစိာ်လံာ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဒီး တထီတၢ်ကးဘၢနါဒ့တဖၣ်လီၤဘၣ်ဆၣ် ဖဲစှၤသီအံၤၦၤလၢဟးထီၣ်တၢ်ချၢမ့တစိာ်ဃုာ်ဒီးလံာ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဒီးမ့တကးဘၢနါဒ့ဘၣ်တဖၣ် တၢ်ဃ့အီၣ်လိးအ၀ဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါ အိးထီၣ်ကွၢ်သမံသမိး၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤအထၢၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအသဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်အံၤတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်စဲၣ်ပူၤ၀့ၢ်အဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်သမံးသမိးတၢ်ဒ်အံၤအိၣ်၀ဲဒီး လၢပဲၤကၠိၤ–နဘူကျဲဖးဒိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသုးခိးကီၢ်ဆၢ-္ဘွၠ (၁၀၁၅)သုးရ့ၣ်တဖၣ် သမံသမိး၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်အထၢၣ်ႇသိလ့ၣ်ႇအသိလ့ၣ်ယီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ