Home တၢ်ကစီၣ် ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိ(၅၀)ဘျဲၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်တဘၣ်ဒုးထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်လၢ အၣ်စံၣ်ယၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂ့ၤ

ကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိ(၅၀)ဘျဲၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်တဘၣ်ဒုးထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်လၢ အၣ်စံၣ်ယၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂ့ၤ

158
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကဟဲတလါအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅)သီအနံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ် တဒုးထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတဂ့ၤအဂီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိ(၅၂)ဒူၣ် ဃ့ထီၣ်ဒီးဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဖဲလါမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄)သီအနံၤ အၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်လၢတၢ်ကဘှါရှဲ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအံၤန့ၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤပယီၤသုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်တဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ် ဘၣ်ဒီးဆဲးမၤကမၣ်၀ဲတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတဖၣ်ဒံးအဃိ ဒ်သိးအၣ်စံၣ်ယၣ်သုတသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤတဂ့ၤအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်လံာ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကရၢကရိ(၅၂)ဒူၣ်အကျါလၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢစီၤနၢၤဒၣ်ဆူစံး၀ဲလၢ“ ပယီၤသုးခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်အံၤ တူၢ်လိာ်သးလီၤပလိာ်၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ် တမၤဖျါ ထီၣ်တၢ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဘၣ်အသိး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်မီၤနီၤႉ လီၤဆီဒၣ်တၢ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဒိၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်ဒီးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄)သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဘှါရှဲ၀ဲကီၢ်ပယီၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဂီၢ် တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတဘျီဃီႇတၢ်ကဘၣ်မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးႇတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးလၢအၣ်စံၣ်ယၣ်ကရူၢ်ဒိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲတဖၣ်ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးအ့ၣ်ဒိၣ်နံၣ်ရှါဒီးမလ့ရှါထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးစံးတ့ၢ်ဃာ်၀ဲလၢ ပယီၤသုးအံၤမ့ၢ်တလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်ဘၣ်န့ၣ် အၣ်စံၣ်ယၣ််ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအကဟဲ၀ဲအံၤ တၢ်တဘၣ်ဒုးဟဲထီၣ်၀ဲဘၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ကရိကရၢ(၅၂)ဒူၣ်အံၤတူၢ်လိာ်သဂၢၢ်၀ဲဒီးထံကီၢ်ကရူၢ်ဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးကမၤ၀ဲဒ်န့ၣ်အဂီၢ် အ၀ဲသ့ၣ်လံာ်ဆှၢထီၣ်အပူၤဆီၣ်တခူစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်လၢပယီၤသုးခိၣ်သုးနၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲအံၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၅ သီတုၤလၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ်လၢၤတစု ပယီၤသုးအံၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢထံဖိကီၢ်ဖိ ကမျၢၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်အိၣ်၀ဲအဘျီလၢအကထိညါလံအသိး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢလံာ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်အံၤ ဆဲးသမၢ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအသိး ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်သူ၀ဲတၢ်စုဆူူၣ်ခီၣ်တကးလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်အတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီး ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ၀ဲဒ်သိးကဖိးမံလိာ်သးဒီးသဲစးဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိထီဒါ၀ဲအၣ်စံၣ်ယၣ်တဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဃိ အၣ်စံၣ်ယၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးကဘၣ်မၤပယီၤသုးတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဆၢကတီၢ်ဘၣ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိ(၅၀)ဘျဲၣ်အံၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်အၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်တဖၣ်အံၤအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂီၢ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်အၣ်စံၣ်ယၣ်ခၢၣ်စးလီၤဆီအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခၢၣ်စး၀ဲအံၤတုၤလၢခဲအံၤတစု ကလဲၤလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤကထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဂီၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံး၀ဲပယီၤသုးအတၢ်ဘၣ်သးဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့်ၣလီၤႉ

လၢကဟဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီ တုၤလၢ ၂၈ သီအနံၤ အၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲအံၤ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤဒ်သိးတၢ်တဟ့ၣ်ဒုးထီၣ်ပယီၤသုးခိၣ်နၢ်တဂ့ၤအဂီၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤပထံၣ်ဘၣ်လၢအ့ၣ်ဒိၣ်နံၣ်ရှါဒီးမလ့ရှါဃ့ထီၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် အၣ်စံၣ်ယၣ်ထံကီၢ်ကရူၢ်ဖိလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ် တဲဖျါထီၣ်တၢ်တအိၣ်၀ဲနီတမံၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ