Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိစ့ၦ့ၤလီၤအဃိ ၦၤသူၣ်ရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ

ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိစ့ၦ့ၤလီၤအဃိ ၦၤသူၣ်ရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ

153
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တကီၢ်ခါခဲအံၤကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်အဘ့ၣ်ဘျ့(RSS3)တပီၣ်န့ၣ် အၦ့ၤထီၣ်တုၤ၀ဲလၢ(၁၀၀၀)ကၠးလံဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိရီဘၢၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲတဖၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဒီးစ့ပယီၤအၦ့ၤလီၤအဃိ ဒွးတကဲးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်ရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်အခါ ရီဘၢၣ်အဘ့ၣ်တီၣ်တပီၣ်န့ၣ်အၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၅၀၀)ကၠး တုၤလၢတနံၣ်အံၤ(၈၃၀)ကၠးဒီး အပူၤကွံာ်နံၣ်အခါ အဘ့ၣ်ဘျ့(RSS3)အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၇၄၀)ကၠးခိၣ်ဃၢၤဒီး တနံၣ်အံၤအၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၁ႇ၂၅၀)ကၠးဘၣ်ဆၣ် ရီဘၢၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲတဖၣ် ဘၣ်ၦ့ၤလၢစ့ပယီၤအဃိ ၦၤမၤအီၣ်ရီဘၢၣ်ကျီးဖိတနီၤထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဖၢမုၢ်ဒံးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤၦ့ၤရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠးအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၦၤမၤအီၣ်ရီဘၢၣ်ကျီး အူနဲၣ် စံး၀ဲ“ရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်(၁၀၀)(၂၀၀)ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိစ့ပယီၤအၦ့ၤလီၤအဃိရီဘၢၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အၦ့ၤထီၣ်၀ဲ(၂)စးညါန့ၣ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်လၢညါဟီၣ်စီ(မၠ့ၣ်အီစၣ်)တထၢၣ်န့ၣ်(၂၆ႇ၀၀၀)ကၠး ခဲအံၤအၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၆၂ႇ၀၀၀)ကၠးလီၤႉ တုၤလၢခဲအံၤခီဖျိတၢ်စူၤတကတၢၢ်ဒံးဘၣ်အဃိ ၦၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တစးထီၣ်ဘၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒံးဘၣ်ႉ လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ရီဘၢၣ်အဂီၢ် ခီဖျိစဲးဖီၣ်ကဟၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤတဖၣ်အၦ့ၤထီၣ်အဃိ တဘၣ်ဂီၢ်၀ဲဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်(၇၀)မျးကယၤလၢတၢ်ဆှၢဟးထီၣ်၀ဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူတရူးထံကီၢ်ဒီး ထံကီၢ်လၢအထုးထီၣ်ရီဘၢၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဃိ တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်၀ဲရီဘၢၣ်စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ စ့အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤ၀ဲဟဲကဲထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတနံၣ်အံၤရီဘၢၣ်အဆၢကတီၢ်စးထီၣ်န့ၣ် ရီဘၢၣ်အၦ့ၤထီၣ်ဘၣ်ဆၣ် စ့အလုၢ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤၦ့ၤရီဘၢၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခိ၀ံၣ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤခီဖျိတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်က့ၤတရံးကဒါလံအဃိ ရီဘၢၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒုအၦ့ၤထီၣ်မီၤနီၤႉ ခဲအံၤ(RSS3)တပီၣ်န့ၣ်(၁ႇ၂၀၀)ကၠးမီၤနီၤႉ စ့အလုၢ်အၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဒံးဘၣ်ႉ အၦ့ၤဂ့ၤဒုပတဲသ့မီၤနီၤႉ ရီဘၢၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူ၀ဲတဖၣ်အဂီၢ်ခီဖျိအၦ့ၤထီၣ်ခံစးညါအဃိဘၣ်က့ၤဒွးဒံးမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤ တၢ်ထုးထီၣ်ရီဘၢၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤကရူၢ်ခိၣ် အူခဲၤမၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤရီဘၢၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ထုးထီၣ်၀ဲတဖၣ် တၢ်ဆှၢ၀ဲဆူတရူးထံကီၢ်ဒီး လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ဆှၢစ့ၢ်ကီးအီၤလၢအ့ဒံၣ်ယၣ်ႇမလ့ရှါႇစ့ၣ်ကပူၣ်ႇကိရံယါႇယပၣ်ထံကီၢ်ဒီး အပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ်တၢ်ဆှၢ၀ဲရီဘၢၣ်လၢအဖိးသဲစးအိၣ်၀ဲအတၣ်(တကလီၢ်ဘျဲၣ်)ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်ရီဘၢၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ