Home တၢ်ကစီၣ် ဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်(BGF)မၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤ ထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိ

ဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်(BGF)မၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤ ထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိ

930
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဟဲဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးမၢ၀ဲသ၀ီလၢအိၣ်လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤလၢကထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိလၢ ဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲအသိးန့ၣ် BGF သုးရ့ၣ်(၁၀၁၁)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအအိၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ် ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤ ကိးထံၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအအိၣ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်တဖၣ်ဒီး လၢဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ကဘၣ်ထီၣ်၀ဲသုးတၢ်သိၣ်လိႇမၢထၢၦၤနီၣ်ဂံၢ်စရီဒီးဆှၢထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲလၢသ၀ီမီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲတဲ၀ဲလၢ အဲၣ်ဒိးလၢကထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိမီၤနီၤႉ တဲ၀ဲ လၢဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်လီၤႉ ဖဲသုသ၀ီအံၤတၢ်မ့ကဲထီၣ်သးတမံၤမံၤန့ၣ် သုဟးတၢၣ်ၦၤမ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် သုလဲၤတၢၣ်ဖဲမုကၢၤဘံၣ်ဘၢကရူၢ်သ့မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးသုးတၢ်သိၣ်လိ၀ဲအံၤ တဲ၀ဲဒၣ်လၢပိာ်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤႇပိာ်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ၦၤကိးဂၤဒဲးဟဲထီၣ်သ့၀ဲဒီး တၢ်သိၣ်လိတၢ်ဆၢကတီၢ်ကယံၤ၀ဲတလါဒီး ထီၣ်တၢ်သိၣ်လိမ့၀ံၤန့ၣ် ကက့ၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤကဒါ၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ကူတၢ်ကၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်သနးက့ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တအဲၣ်ဒိးထီၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်လိအံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဖဲန့ၣ်တဂၤစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ“အဆိကတၢၢ်မၢပဆှၢထီၣ်ဆိၦၤကညီႇခီဖျိသ၀ီဖိတဖၣ်တလဲၤဘၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢကမၤ၀ဲလၢတၢ်ဖီၣ်မဲသနူမီၤနီၤႇဘၣ်ဆၣ်သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲလၢတဘၣ်မၤဒ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ကကွၢ်ကျဲၤ၀ဲမီၤနီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်ၦၤဟ့ၣ်မံၤစရီအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ(BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိအမဲာ်ညါ သ၀ီဖိလၢအတမၤဘၣ်ဒံးခိၣ်ဂီၤ(မၣ်ပိၤတ့ၣ်)ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မၢမၤ၀ဲမၣ်ပိၤတ့ၤဒီး ဒူသ၀ီတနီၤ လၢသ၀ီသးၦၢ်လီၤဟိအလီၢ်န့ၣ်မၢတၢ်က့ၤဃုထၢတီၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤဟဲတဲ၀ဲအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဆဲးကျိး၀ဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဆဲးကျိးတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ