Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိလၢကနဲၣ်ပၠးကျဲအဂီၢ်

ပယီၤသုးဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိလၢကနဲၣ်ပၠးကျဲအဂီၢ်

609
0
ယေန႔ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ( KNLA) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား။ (Photo_KNLA)

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤထံးတဖၣ် ဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇)သီအနံၤန့ၣ် ဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤလၢကနဲၣ်ပၠး၀ဲကျဲအဂီၢ်ဒီး ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီအဆၢကတီၢ်ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇)သီအနံၤ ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၅၅၆)ဒီး(၅၆၀)သုးရ့ၣ်လၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်၀ဲအဂၤ(၆၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လၢ၀့ၢ်လီၢ်လံၤဒီးဟဲက့ၤ၀ဲလၢ၀့ၢ်သီဟဲက့ၤဟး၀ဲဒီးခီၣ်အခါ ဖီၣ်မၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကွၢ်ကျီၢ်တဂၤအံၤလၢကနဲၣ်ပၠးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကျဲအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီး(KNLA)တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဘူးဒီး(KNLA)တဂၤစံး၀ဲလၢ“ပယီိၤသုးဖီၣ်အီၤဖဲမဟါဟါခီအဆၢကတီၢ်လီၤႉ တၢ်ဖီၣ်အီိၤဖဲအလဲၤကွၢ်ကျီၢ်အခါမီၤနီၤႉ ကးဘၢ၀ဲအမဲာ်သၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉ ဖီၣ်ဃာ်၀ဲဒီတနၤညါလီၤႉ ပယီၤသုးအံၤမံဒံး၀ဲဖဲသ၀ီသီမံၣ်ကစ့ၤသီခါဖၠၣ်တနၤဒံးလီၤႉ ဟဲက့ၤတုၤ၀ဲဖဲသ၀ီသီခါဖၠၣ်ဖဲတဂီၤညါအံၤလီၤႉ ဖဲအတုၤသ၀ီပူၤ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်အခါန့ၣ် ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲၦၤလၢအဖီၣ်ဃာ်၀ဲတဂၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအကဟဲက့ၤနုာ်လီၤလၢသ၀ီသီတဖၣ်အံၤ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ကနုာ်လီၤလၢသ၀ီပူၤအဆၢကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီး(KNLA)သုးအမံးနံး(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီး(KNLA)တဂၤဃီအ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ယေန႔ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ( KNLA) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား။ (Photo_KNLA)

ပယီၤသုးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ-၁၃)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ-၅၅၆)ဒီး(ခမရ-၅၆၀)တဖၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၆)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဒီး KNLA သုးက့(၆) သုးရ့ၣ်(၁၈)ႇ(၁၇)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ပယီၤသုးတကပၤသံ(၄)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၄)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ(KNLA)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ဟဲက့ၤဆီလီၤသးဖဲကီးတရံး ကလံၤထံး သ၀ီသီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးအံၤကခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီးပယီၤသုးဆီလီၤသးအိၣ်တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဆူအဘူးတံၢ်အဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးလၢအဆီလီၤသးဖဲသ၀ီသီအံၤဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ခးလိာ်သးဒီးကျိဖိကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ကဲထီၣ်သးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ