Home တၢ်ကစီၣ် ဖဲကီးတရံး ကလံၤထံး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကဒီးလၢကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤ

ဖဲကီးတရံး ကလံၤထံး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကဒီးလၢကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးအဘၢၣ်စၢၤ

272
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂)သီအနံၤ ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကဒီးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး ကလံၤထံး လၢသ၀ီသီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ကီးတရံး ကလံၤထံး သ၀ီသီခိၣ်ထိးန့ၣ် ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရú၅၅၆)လၢအဟဲနုာ်လီၤတလၢ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤအံၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးက့(၆) သုးရ့ၣ်(၁၈)ဒီး (DKBA)ထုးဖးကရူၢ်တဖၣ် အိၣ်ခိးခး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“တၢ်ခးလိာ်သးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ဖဲ ၁၁ နၣ်ရံၣ်အခါလီၤႉ ခဲအံၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိခးတပယူာ်ဃီလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ဟဲ၀ဲဖဲသ၀ီသီတကပၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အလီၢ်တဖၣ် သုးလီၢ်သုးကျဲလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဆူအဘူးတံၢ်အဟံၣ်အဃီအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁)သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကညီသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲဖဲကီးတရံး၀့ၢ် ကလံၤထံး ကီးနွဲၢ်သ၀ီကပၤဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ(၅)ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂၤ(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ