Home တၢ်ကစီၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွဲမုာ်လၢကထီၣ်အၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် တသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂ့ၢ် ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၤစံး၀ဲ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကွဲမုာ်လၢကထီၣ်အၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် တသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂ့ၢ် ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၤစံး၀ဲ

487
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးလၢတၢ်ကွဲမုာ်မဲၢ်တီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤနဲၣ်တၢ်ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်လၢကလဲၤထီၣ် အၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတယံၤတမီၢ်တၢ်ကမၤ၀ဲအံၤန့ၣ် အ၀ဲတသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ်မုၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်စံး၀ဲ“ယတသ့ၣ်ညါထွဲတၢ်နီတမံၤဘၣ်မီၤနီၤႉ ၦၤဟဲသံကွၢ်ဒ်န့ၣ်အိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢကဟဲတလါအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ တုၤလၢ ၂၈)သီအနံၤ တၢ်ကမၤအၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤသးအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢတၢ်ကွဲမုာ်၀ဲဒီၣ်ကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်လၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးလၢအတဘျးစဲလိာ်သးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အၣ်စံၣ်ယၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲဘျီ၀ဲအံၤ တၢ်တဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲသုးကီၣ်ကးအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်ဘၣ်ဒီး လၢအခၢၣ်စးတၢ်ကဟ့ၣ်ထီၣ်၀ဲကမျၢၢ်ခၢၣ်စးလၢအတဘျးစဲလိာ်သးဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဖဲတလါအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅)သီအနံၤတၢ်မၤ၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ အၣ်စံၣ်ယၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ