Home တၢ်ကစီၣ် သုးက့(၆)ဘ့ၣ်အပူၤ လၢတလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၂၆၇)ဘျီႇ ပယီၤသုးသံ(၂၃၄)ဂၤအဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

သုးက့(၆)ဘ့ၣ်အပူၤ လၢတလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၂၆၇)ဘျီႇ ပယီၤသုးသံ(၂၃၄)ဂၤအဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

516
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၆)ဘ့ၣ်အပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ်တလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ် KNLA သုးဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ(၂၆၇)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၂၃၄)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(KNU)တၢ်ပာ်ဖျါအသိး ဖဲသုးက့(၁)န့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၂၇)ဘျီႇ သုးက့(၂)တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၂)ဘျီႇ သုးက့(၃)တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၁၄)ဘျီႇ သုးက့(၄)တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၅)ဘျီႇ သုးက့(၅)တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၂၁၃)ဘျီဒီး သုးက့(၆)တၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၆)ဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်ဒုးကဲထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤသံ(၂၃၄)ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲ(၂၆၅)ဂၤအသိး မ့မ့ၢ်(KNU)တကပၤသံ(၅)ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိ၀ဲ(၁၀)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးတကပၤဟဲထီၣ်တလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါလၢ(KNU) ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ တၢ်ဒုးဘၣ်ဟဲဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤတီနံ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“လၢလီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်တၢ်ဆၢတဲာ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဟီၣ်က၀ီၤမ့တလၢကွံာ်န့ၣ်ဘၣ်ခးလီၤန့ၣ်အိၣ်ပာ်စၢၤလံႇတလိၣ်ပတဲတၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤ တလၢက့ၤတလၢအဃိန့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးဟဲအါထီၣ်လီၤႉ မ့အိၣ်ဒၣ်၀ဲလၢအလီၢ်ဒၣ်၀ဲဒီးမ့တမၤအါထီၣ်အသုးအ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤမ့တအါထီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့အိၣ်ခီန့ၣ် ခးလိာ်သးန့ၣ်တမ့ၢ်ကအိၣ်ထဲန့ၣ်ညါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးက့အိၣ်၀ဲ(၇)ဘ့ၣ်အကျါ စးထီၣ်လၢသုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤတုၤလၢသုးက့(၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် သုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ကိးလါဒဲးတၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သုးက့(၇)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ် ဆၣ်ဆၣ်ပယီၤသုးဒီးကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဟူးဂဲၤ၀ဲအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးတကပၤနုာ်လီၤမၤအါထီၣ်အလီၢ်အကျဲအမဲာ်ညါ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်အၦၤသံဘၣ်ဒိအါအဃိ က့ၤပညိၣ်ကဒါ၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီး ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤဒီး ဘၣ်၀ဲဟံၣ်(၁၀)ဖျၢၣ်အသိးႇ သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဒိ(၈)ဂၤဒီး ဟးဂီၤဃုာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိအသိလ့ၣ်တခိၣ်အမဲာ်ညါ မ့မ့ၢ်လၢသုးက့(၄)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤယီၢ်ဘၣ်၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးတကပၤဟဲထီၣ်ကလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ဖီၣ်ပီၣ်တၣ်အဃိ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ