Home တၢ်ကစီၣ် KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ လၢတသီအတီၢ်အပူၤ ပယီၤသုးသံ ၂၃ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၃၀ ဂၤ

KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ လၢတသီအတီၢ်အပူၤ ပယီၤသုးသံ ၂၃ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၃၀ ဂၤ

1779
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်(လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀)သီအနံၤန့ၣ် လၢတသီအတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်(၆)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤသံ(၂၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိအဂၤ(၃၀)အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၃)သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးရ့ၣ်(၁၀၂)ဒီး ပယီၤသုးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ–၈) စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၈)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးလၢအဘၣ်ဒိတဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးသုးရ့ၣ်ခိၣ်(၂)ဂၤဒီး မ့မ့ၢ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)တကပၤ သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ