Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် UNICEF လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်

ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် UNICEF လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်

733
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် (UNICEF)လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢၦၤအဂၤ(၄၀၀)အဂီၢ် ဖဲအီးဖးဖးဒိၣ်သ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ(UNICEF)လဲၤဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲလၢၦၤအဂၤ(၄၀၀)အဂီၢ်လၢၦၤသးနံၣ်(၁၈)နံၣ်ဆူဖီလာ်ပိာ်ခွါႇပိာ်မုၣ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အံၤ ကီၣ်ရ့ၣ်/ကီၢ်ဆၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ဟံန့ၢ်မူဒါလဲၤဟ့ၣ်နီၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ ဟံၣ်ဟးဂီၤႇဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢဘုၣ်ဃာ်တဖၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးသံ၀ဲလီၤႉ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤကဒီးအဃိပပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ပဟံၣ်ပဃီဒီးပစံၣ်၀ဲလီၤမီၤနီၤႉ ၀ံၤဘျီန့ၣ်ဟံဃုာ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤႇမၤသံအီၣ်ဃုာ်ဒီးထိးဆီတဖၣ်သနါက့တသးမံ၀ဲဒံးဘၣ်ႉ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဟံ၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မၤဟးဂီၤ၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉ ၦၤဟဲမၤစၢၤၦၤဒ်အံၤအဃိစံးဘျုးဘၣ်ၦၤလၢအဟဲမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဒိၣ်မးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီသီလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲ(၃ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အကျါ တၢ်ဟဲမၤစၢၤ၀ဲၦၤအဂၤ(၄၀၀)အဂီၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီး ဒ်သိးကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်ကက့ၤအိၣ်ဆိးဘၣ်က့ၤလၢအဒူသ၀ီဒီးကသူၣ်ထီၣ်ကဒါတၢ်အိၣ်မူကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လိၣ်ဒံး၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ်သီတုၤလၢလါလၢာ်န့ၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးတကပၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဟူးဂဲၤတလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့(၆)အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤcDzsdပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤဆီလီၤသးလၢသ၀ီပူၤသီခါဖၠၣ်ႇကၠိကရၢၢ်ပူၤဒီးလီၢ်က၀ီၤအဟံၣ်ပူၤအဃိ လၢသ၀ီသီႇကမဲၤကိႇအီကြီသ၀ီႇအီးဖးဖိသ၀ီဒီးသိစဲၤသိစူၣ်သ၀ီတကပၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဃိဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ