Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒၣ်ဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်က့ၤလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အိၣ်ဒၣ်ဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်က့ၤလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

662
0
Photo: KNU

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤဟူးဂဲၤဖဲကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ပပျဲအလီၢ်တသ့ၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးအိၣ်ဒၣ်လၢကဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့(၅)ဒုးယၤခိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ထီၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤ ဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဖီခိၣ် KNLA သုးက့(၅)ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူကဆှီစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့မ့ၢ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤဒုပပျဲအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤအၢမၤသီမၤနးမၤကျံး၀ဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤလီၤႉ ကလုာ်ဒူၣ်ကိးဒူၣ်ဒဲးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲလီၤႉ တၢ်တသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပပျဲန့ၢ်အလီၢ်တသ့ဘၣ်မီၤနီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒုဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲအိၣ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအသိးန့ၣ် ဒ်ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတကးဒံးဘၣ်ပမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤဟီၣ်က၀ီၤဖဲအံၤအဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်တြီဆၢဒီသဒၢဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤလၢအမ့ၢ် ကမးမိၢ်-ဖၣ်ပူၣ်ကျဲအဘၢၣ်စၢၤႇမးထီႇဘီကၠိၣ်ထၣ်ႇခီပိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ထံၣ်၀ဲဒၣ်သိလ့ၣ်(၂၄)ခိၣ်လၢအတီၣ်၀ဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ၦဲၤၦဲၤဒီးသိလ့ၣ်တခိၣ်လၢအတီၣ်၀ဲပယီၤသုးၦဲၤၦဲၤသ့ၣ်တဖၣ် လဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(KNU)သုးက့(၅) ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နုာ်လီၤမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူကဆှီ စံး၀ဲ“တၢ်လၢ(BGF)န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤတၢ်ဖီၣ်ပျံၤအဖီလာ်လီၤနါက့အပူၤကွံာ်ဒုပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့လီၤႉ လၢပတၢ်မဲာ်ညါကဒဲကဒဲန့ၣ်ဆဲးကျိးလိာ်သးအိၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးမ့မၤန့ၣ်မၤဒၣ်၀ဲမီၤနီၤႇတလိၣ်မၤဘၣ်ႉ ဒ်ပယီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်အသိးဒီးဒ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်အသိးန့ၣ် အ၀ဲန့ၣ်တလိၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပယီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤႇပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤႉ(BGF)န့ၣ်အိၣ်ဃာ်လၢတၢ်ကပၤမီၤနီၤႉ လၢခံဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လီၤႉ ဒ်တၢ်အိၣ်သးလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိးန့ၣ် ဒ်အ၀ဲဟံးကွံာ်၀ဲတၢ်ဆိတၢ်ကမီၤအသိးခီန့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်မၤလီၤမီၤနီၤႉ ပမ့တမၤဘၣ်န့ၣ်မုၢ် တနံၤန့ၣ်အကမၤၦၤလီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢဒုးယၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤခီဒု ဖၣ်ပူၣ်ဒီးကမးမိၢ်ကျဲဒုပကျဲၤလီၤဃာ်ဒီးပတပညိၣ်လၢ(BGF)အဂီၢ်ဘၣ်ႉလၢသုးမီၤစိရိၤအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤတၢ်ကိၢ်ထီၣ်လံဒီး လၢကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကျိချံၦာ်သၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆူပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲ KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အဂီၢ် ကျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်သူ၀ဲဖၣ်ပူၣ်-ကမးမိၢ်ကျဲန့ၣ် ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)တကပၤကးတံၢ်ဃာ်၀ဲဒံးအသိး ကျဲဒီတကျိၤတၢ်အိၣ်ခိးထုးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ကဲထီၣ်သးကိးနံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်အိၣ်ခိးထုးပယီၤသုးဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNLA ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲဖၣ်ပူၣ်-ကမးမိၢ်ကျဲတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအဖီခိၣ် ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢမးထီႇကွံၤခၠ့းဒီးထွံၣ်သံအုၣ်သ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဃ့ၢ်ထီၣ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲသ၀ီဒီတဖျၢၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ