Home တၢ်ကစီၣ် မီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤဟးဂီၤ(KNU)ဖှၣ်ဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ႇခးကၠိဖိခံဂၤဒီးကျိ

မီၤစိရိၤအသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်မၤဟးဂီၤ(KNU)ဖှၣ်ဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ႇခးကၠိဖိခံဂၤဒီးကျိ

198
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁)ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဖှၣ်ဂီၤသ၀ီပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်အမဲာ်ညါ ခးစ့ၢ်ကီးကၠိဖိခံဂၤဒီးကျိလၢအအိၣ်ဟဲက့ၤလၢကၠိအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤ၀ဲတၢ်ဆါဟံၣ်အံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ မၤဟးဂီၤဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤတဖၣ်ႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤႇဆဲးကဲးတဖၣ်ဒီး သ၀ီဖိလၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်တၢ်ချၢလၢာ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတချုးလၢပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ဒံးဘၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးအိၣ်အဃိ ဘီသဘၠူၣ်သ၀ီဃုတီၤကၠိဖိခံဂၤထီၣ်ကၠိတဘူူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးဖဲအဟဲက့ၤဒိးဆဲးကဲးတုၤဖဲဖှၣ်ဂီၤသ၀ီအခါ ပယီၤသုးခးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးကျိအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်လဲၤမၤဟးဂီၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်ကဘၣ်ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ်မီၤနီၤႉ လဲၤမၤလီၤၦီၢ်၀ဲဒီးတူၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ခးၦၤကၠိဖိခံဂၤန့ၣ်ကဘၣ်ဖဲမုၢ်ထူၣ် ၁၁ နၣ်ရံၣ်မီၤနီၤႉ ခးၦၤကၠိဖိလၢညါႇ၀ံၤမးလဲၤမၤလီၤၦှီၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်မီၤနီၤႉ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ ၦၤကၠိသ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်ကၠိတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဟဲက့ၤ၀ဲလီၤႉ ၦၤကၠိဖိလၢအဟဲက့ၤဒိးဆဲးကဲးခံဂၤအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ခး၀ဲဒီးကျိမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ခး၀ဲအဃိ ဃုတီၤကၠိဖိခံဂၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ် အံၤမ့ၢ်၀ဲနီၢ်အံၣ်ထွ့ဒီးနီၢ်ဆူၣ်မိၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအလဲၤထီၣ်ကၠိလၢဖှၣ်ဂီၤသ၀ီဖီခိၣ် မဲၢ်သဲးခံတီၤထီကၠိအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဆီလီၤ၀ဲအသုးဖဲဟၣ်တလဲၣ်သ၀ီကရူၢ် ဖှၣ်ဂီၤသ၀ီႇနိၣ်လီၤပျီသ၀ီပူၤဒီးဒိးလီၤစ့ၢ်ကီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢသ၀ီချၢအိၣ်၀ဲတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ BGF ဖီၣ်ဃာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢဖှၣ်ဂီၤသ၀ီဒီးနိၣ်အီလးသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤမဲသနၣ်ထံကျိကပၤန့ၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် BGF(၁၀၁၄)သုးရ့ၣ် သုးခိၣ်လဲသ့ၣ်ႇ သုးခိၣ်တ့ၤ၀့ႇသုးခိၣ်ကၠၤအ့အသုးတဖၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့ (၁)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်(BGF)တကပၤသံ(၂)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၣ်ရ့ၣ်အပူၤအံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဆဲးကျိး၀ဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ