Home တၢ်ကစီၣ် အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ််အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သး

အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ််အဂ့ၢ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သး

1089
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ- KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒီး စံး၀ဲလၢကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဟံၣ်အဃီအစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဟးဂီၤခီဖျိ ပယီၤသုးမီၤစရိၤအသုးမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အတၢ်မၤအၢမၤသီကမျၢၢ်လၢအစုက၀ဲၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုဒီး ဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤအဂံၢ်ကတဲာ်ကွံာ်အဂီၢ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးခၠီကီၢ်စဲၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ထီဘိလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကွံာ်ခၠီကီၢ်စဲၣ် ထၤတလၤ၀့ၢ်ပူၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီးဟံၣ်(၁၆၀)ဘျဲၣ်အံၤအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီ၀ဲအံၤပယီၤသုးဒွဲၣ်အူကွံာ်၀ဲထၤတလၤ၀့ၢ်ပူၤ စိၤမိၤႇလိၤတံၤႇTABC,Bikinn,TABC Sang,Lungtial က၀ီၤဒ့ပူၤဟံၣ်(၁၆၀)ဘျဲၣ်ဒီး တၢ်ဘါယွၤသရိာ်(၂)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးအတၢ်မၤအၢမၤသီဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒုသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢအပူၤကွံာ်နံၣ်ဆံဖှိၣ်တဖၣ်အခါ တဲာ်လွံၢ်တဲာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးလၢပယီၤသုးသူ၀ဲလၢကညီကမျၢၢ်အိၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ခီဖျိလၢဒုးယၤအံၤအဃိခရံာ်ဖိတၢ်ဘါယွၤသရိာ်ဃုာ်ဒီးကညီဒူသ၀ီအဖျၢၣ်(၃ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကွံာ်၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤလၢအကလီၢ်ဘၣ်တၢ်နီဟးထီၣ်ဆူၣ်ကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတၢ်ဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကွံာ် ထၤတလၤ၀့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးဟံၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဖဲတၢ်တနံၤဃီအ၀ဲန့ၣ် ပယီၤသုးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်ဒီး လိာ်ကွီၢ်၀ဲလၢမ့ၢ်၀ဲတၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်(PDF)သုးလဲၤမၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ