Home တၢ်ကစီၣ် အူးပၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအိၣ်ဒံး၀ဲလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ

အူးပၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအိၣ်ဒံး၀ဲလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ

957
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဖိဖြၣ်ကီၢ်ဆၣ် အူးပၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအခါၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး တုၤအခဲအံၤ တၢ်အိၣ်သးအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်(လါအီးကထိဘၢၣ် ၅)သီအခါ တၢ်စးထီၣ်ထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါ လၢအူးပၠၣ်ဒဲက၀ီၤဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိအအိၣ်၀ံၤ ခီဖျိတၢ်ဆဲးသမံသမိး၀ဲၦၤလၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အဃိၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢတၢ်ဆါအံၤဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး တုၤလၢတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်(၂၉)သီအနံၤ တၢ်ဆဲးထံၣ်၀ဲၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢတၢ်ဆါအံၤအိၣ်ဒံး၀ဲဒီး ၦၤဘၣ်ကူလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၄၀၀)ဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤခိၣ် စီၤနံၤဒိၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲအပူၤကွံာ်ခံသီန့ၣ်တၢ်ထံၣ်ကဒီး၀ဲ(၄)ဂၤလီၤႉ ဖဲတၢ်တသီခံသီအံၤလီၤစှၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ပကတဲလၢလီၤစှၤဒုပတဲတသ့ဒံးဘၣ်ႉ ခဲအံၤတၢ်(ူသခု ိသတည)ဃာ်၀ဲဒဲက၀ီၤအဖၢမုၢ်ဒံးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါစးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်တုၤလၢတလါအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ဘူးကလၢာ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါခဲလၢာ်(၄၀၀)ဘျဲၣ်အကျါၦၤဟဲက့ၤအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ကဒါအိၣ်၀ဲ(၂၀၀)ဘျဲၣ်လံဘၣ်ဆၣ် ၦၤအိၣ်ဒံးလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအဖီလာ်အိၣ်ဒံး၀ဲ(၂၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး လၢတၢ်ဆါအံၤအဃိၦၤသးၦၢ်သံ၀ဲ(၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤနံၤဒိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အူးပၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤက၀ီၤဒ့(၅)အံၤတၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးအါကတၢၢ်လီၤဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤဒဲက၀ီၤဒီတဖျၢၣ်တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤကူစါယါဘျါသးတဖၣ်အကျါတၢ်အိၣ်သးမ့ဟဲနးထီၣ်န့ၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ဆူၣ်ချ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ရဲၤကျဲၤဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးအူးပၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤသူၣ်က့သးၦၢ်အကျါၦၤသးနံၣ်(၁၈)နံၣ်တုၤလၢ(၆၀)နံၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိအဂၤ(၃၀၀၀)ဘျဲၣ်အံၤ ဆူၣ်ချ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲခိ၀ံၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလံဒီး တၢ်ကဆဲးဆဲးဒံး၀ဲအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤအူးပၠၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၈၀၀၀)ဘျဲၣ်ဒီး ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ခိ၀ံၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်တအိၣ်ခီန့ၣ် တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်အသိး ၦၤအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တဆဲးဘၣ်ခိ၀ံၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဒဲက၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤလံထီၣ်အခါတၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါလၢၦၤအိၣ်ဟဲက့ၤနုာ်လီၤခူသူၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤအဃိ တၢ်ကးတံၢ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤဒီး ကၠိလၢအိၣ်ဒဲက၀ီၤပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆဲးကးတံၢ်ဃာ်ဒံး၀ဲတစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ