Home တၢ်ကစီၣ် KWO ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤ ဆူမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်

KWO ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤ ဆူမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်

323
0
Photo: KWO

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢအလိၣ်၀ဲလၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ (KWO) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအလိၣ်၀ဲဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲ လီၢ်က၀ီၤဖိဒံဖိသၣ်ႇ ၦၤမိၢ်ဒၢႇၦၤသးစၢ်ႇသူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ မၤစၢၤဃုာ်ဒီးဖၣ်ပူၣ်-ကမၤမိၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် နီၢ်ကညီဖီ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အပူၤကွံာ်လၢညါတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် လၢဖၣ်ပူၤ-ကမၤမိၢ်ကျဲန့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဆူၣ်ထိဘိကိးလါဒဲးလီၤမီၤနီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်(BGF)ဧါႇပယီၤသုးဧါန့ၣ်ဟဲအါထီၣ်အဃိသးန့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤန့ၣ်ကဲထီၣ်ထီဘိလီၤႉ ဒီးကမျၢၢ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး၀ံၤ(BGF)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤလၢကမျၢၢ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤမၤဟးဂီၤ၀ဲအဟံၣ်အဃီမ့ၢ်အိၣ်၀ဲအဃိ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပမၤစၢၤအီၤလၢတၢ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: KWO

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကမျၢၢ်အဂီၢ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ယၣ်လုးႇပ့ၢ်ပီၤႇစုာ်ႇတၢ်မၤကဆှဲကဆှီနီၢ်ခိတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်အံၤ ဃ့န့ၢ်၀ဲတၢ်မၤစၢၤလၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီးဆှၢဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KWO စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤစ့ၢ်ကီး ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲအသိး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အိၣ်၀ဲအါအါဂီၢ်ဒံးဒီး လၢတၢ်အိၣ်သးတခါအဖီခိၣ်တနီၤန့ၣ်က့ၤအိၣ်လၢအဒူသ၀ီလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅)ဟီၣ်က၀ီၤအမဲာ်ညါ လၢသုးက့(၁)ဒီး(၃)ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အသိး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တက့ၤဘၣ်ဒံးလၢအဒူသ၀ီဘၣ်ဒီး ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲလၢကျဲအဘိဘိအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ