Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲကီးနွဲၣ်သ၀ီကပၤႇ တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်သိလ့ၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတစိၢ်တလီၢ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲကီးနွဲၣ်သ၀ီကပၤႇ တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်သိလ့ၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတစိၢ်တလီၢ်

1040
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ ဂီၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဖဲကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကီးနွဲၣ်သ၀ီကပၤအဃိ မၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်လၢကီးတရံးတီနီၢ်ကစၢၢ်ခီၣ်ထံးတကပၤန့ၣ်တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲသိလ့ၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတနံၤအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်သးအံၤ ၦၤလၢအအိၣ်ဘူးဖဲကီးနွဲၣ်သ၀ီတဂၤစံး၀ဲ“စးထီၣ်ဖဲတဂီၤအံၤ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ပနၢ်ဟူကျိဖးဒိၣ်ႇကျိဖိအကလုၢ်သီၣ်လီၤႉ ကဘၣ်မ့ၢ်ဖဲကီးနွဲၣ်သ၀ီအမဲာ်ညါလီၤႉ လၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲကီးနွဲၣ်သ၀ီကပၤန့ၣ် ပတထံၣ်သိလ့ၣ်ဟးထီၣ်က့လီၤလၢာ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲတဂီၤအံၤ ၁၁ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တနၢ်ဟူလၢာ်ကျိဖိအကလုၢ်သီၣ်လၢာ်ဘၣ်ႇ နၢ်ဟူကဒါက့ၤလၢကျိဖးဒိၣ်အကလုၢ်ဒီး တၢ်ကးတံၢ်စိဃာ်သိလ့ၣ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိဒ်တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးအသိး လၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲကီးနွဲၣ်သ၀ီကပၤတီနီၢ်ကစၢၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ် ကါတီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ကတာ်ထီလၢကျဲပူၤဒီး ဖဲထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သိလ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လ့ၢ်လိၤလ့ၢ်ထီၣ်ကဒါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးလ့က့ၣ်ကီာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤအံၤလၢကီးတရံးတကပၤမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်ခိၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အိၣ်၀ဲ(၃)ဘျီလံဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံတစှၤန့ၢ်ဒံးအဂၤ(၁၀)ဘၣ်ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ