Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်အိၣ်ခိးထုးပယီၤသုးသိလ့ၣ်(၅)ခိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲအ့ရှါကျဲႇပယီၤသုးသံအဂၤ(၁၀)ဃၣ်ဃၣ်

တၢ်အိၣ်ခိးထုးပယီၤသုးသိလ့ၣ်(၅)ခိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲအ့ရှါကျဲႇပယီၤသုးသံအဂၤ(၁၀)ဃၣ်ဃၣ်

671
0
Photo: KNLA

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိတၢ်အိၣ်ခိးထုးပယီၤသုးသိလ့ၣ်(၅)ခိၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲအဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံအဂၤ(၁၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ကီးနွဲၣ်သ၀ီကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၆ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၃ နၣ်ရံၣ်တခီဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးသိလ့ၣ်(၅)ခိၣ်လၢကဟဲဆှၢအါထီၣ်အၦၤဖဲမၠၣ်၀တံၣ်တကပၤအဂီၢ်အံၤ ခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၣ်ဒိၣ်(KNLA)အၦၤအိၣ်ခိးထုးအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲအ့ရှါကျဲတီနီၢ်ထံလီၤဆူကပၤအဃိ ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲအဂၤ(၁၀)အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးခိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိၣ်ခိးထုးပယီၤသုးအသိလ့ၣ်ဖဲအ့ရှါကျဲမုၢ်ခိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတနံၤအံၤဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢကီးနွဲၣ်သ၀ီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲ ၆ နၣ်ရံၣ်န့ၣ်စးထီၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်လံႉ ယတယးဒုကလီၤတဲာ်၀ဲလၢကီးနွဲၣ်သ၀ီတကပၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးခဲအံၤအသိး ပယီၤသုးဒီး(သုးက့-၆)သိၣ်မှံၤပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးဆဲးကဲထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ဒီး ခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအံၤအိၣ်လၢတၢ်ဒုးကဆူၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲလၢတၢ်တဘၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်ခိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNLA