Home တၢ်ကစီၣ် လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်တလါအတီၢ်ပူၤ KNU(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ပယီၤသုးသံကဒီးအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်တလါအတီၢ်ပူၤ KNU(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ပယီၤသုးသံကဒီးအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်

1105
0
Photo: KNU

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ််အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တလါအတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲအဘျီ(၁၅၀)ဘျဲၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီတုၤလၢ ၃၀ သီ တလါ အတီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၁၅၁)ဘျီ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤသံ၀ဲ(၁၀၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၈၈)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးသံခဲလၢာ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးသုးရ့ၣ်ခိၣ်တဂၤႇသုးဒ့ခိၣ်(၂)ဂၤအသိး ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးရ့ၣ်ခိၣ်တဂၤႇသုးဒ့ခိၣ်(၃)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးအကသ့ၣ်သံ၀ဲ(၆)ဒုႇဘၣ်ဒိ(၆)ဒုဒီးသိလ့ၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၇)ခိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNLA သုးက့(၅)ဒုးယၤခိၣ်စီၤထူကဆှီစံး၀ဲ“ပယီၤသုးတဖၣ်ကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ် ဆှၢအါထီၣ်အၦၤလီၤႉ ခီဖျိလၢပတဟ့ၣ်ပျဲနုာ်ဘၣ်အဃိတၢ်ခးလိာ်သးဟဲကဲထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲမၤ၀ဲဟီၣ်၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိအံၤအဖီခိၣ် ပသုးက့(၅)တကပၤမူဒါအိၣ်လၢကဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤႉ အဃိန့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသံဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်တလါအတီၢ်ပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့ ၅ တကပၤစ့ၢ်ကီးသံ၀ဲ(၆)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၇)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၅၃)ဖျၢၣ်ဆူကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်အခါစ့ၢ်ကီးလၢ(KNU)မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၂၀၄)ဘျီ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ(၉၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၉၆)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကိးလါဒဲးတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစရီအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNU