Home တၢ်ကစီၣ် (၄)ဘျီတဘျီပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢလ့ၣ်က့ၣ်ကီာ်ဟီၣ်က၀ီၤ

(၄)ဘျီတဘျီပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢလ့ၣ်က့ၣ်ကီာ်ဟီၣ်က၀ီၤ

926
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၇ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်တခီဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် (၄)ဘျီတဘျီပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးက့(၆) လ့ၣ်က့ၣ်ကီာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၃ သီ မုၢ်နၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် တၢတဘျီပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢလ့က့ၣ်ကီာ်ဟီၣ်က၀ီၤဒီး ခံဘျီတဘျီဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ ဟါခီ ၄ နၣ်ရံၣ်ဒီး သၢဘျီတဘျီဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၅ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၄ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အထံၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ်လၢမၠ့ၣ်တၤလ့မၠဲၤသ၀ီကပၤဒီးကၠီၣ်လိကၠံတကပၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတနံၤအံၤမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်တခီဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤခံဘ့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ကဘီယူၤကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်တကးဒံးဘၣ်ခးလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤဒီး မၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ မဲၢ်ထီးတလ့တကပၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်တခါစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၅ သီတုၤလၢတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤ KNLA သုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢ(၁၃)အတီၢ်ပူၤအံၤ ခံခီခံကပၤတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီးအနီၣ်ဂံၢ်စရီခီန့ၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလ့က့ၣ်ကီာ်လီၢ်က၀ီၤဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်အဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတကလးဘျဲၣ် ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤဒီးလၢကီၢ်ပူၤတကပၤနါက့စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ