Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးနံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်တဖၣ် တုၤလၢခဲအံၤက့ၤလၢဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးနံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်တဖၣ် တုၤလၢခဲအံၤက့ၤလၢဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်

264
0
Photo: CJ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဒုးဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤတစုက့ၤအိၣ်ဆိးလၢအဒူသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဒံး ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤဟူးဂဲၤ၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတပယူာ်ဃီအဃိ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးညါန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်တဖၣ်အပူၤစးထီၣ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ တုၤလၢ ၂၅ သီအနံၤ လၢ(၁၀)သီအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲ(၁၀၅)ဘျီဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤသံ၀ဲ(၁၅၀)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၁၁၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူကမျၢၢ်ဒူသ၀ီတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲခဲအံၤခဲအံၤအဃိ လၢ(၁၀)သီအတီၢ်ပူၤကမျၢၢ်သံ၀ဲ(၃)ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ၀ဲ(၄)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ တကးဒံးဘၣ်ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်မၢဆူၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် လၢကတီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်သုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ပျံၤဘၣ်တၢ်ဒီးဘၣ်တီဆှၢန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဘၣ်လၢသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ထီၣ်ကၠိအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤ၀ဲဒုးယၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ ဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တထီၣ်ဘၣ်ကၠိဘၣ်ဒီးဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢၦၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဘၣ်စံၣ်တဖၣ်အကျါလီၤဆီဒၣ်တၢ်သူၣ်က့သးၦၢ်ႇဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ(သုးက့ ၁)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ(သုးက့ ၃)ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ(သုးက့ ၄)ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ(သုးက့ ၅)မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ(သုးက့ ၆)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ် တုၤလၢခဲအံၤတစုက့ၤအိၣ်လၢအဒူသ၀ီတဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၁၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲ(၅၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါလံန့ၣ်လီၤႉ