Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိ(BGF)ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီပူူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိသံ(၂)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤ

ခီဖျိ(BGF)ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီပူူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိသံ(၂)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤ

544
0
Photo: CJ

လါယနူၤအါရံၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါခီဖျိသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ထံသဘျုၣ်ထၣ်ကရူၢ် ထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိသံ၀ဲ(၂)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါယနူၤအါရံၤ ၃၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး ဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၂၉ သီ ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးစုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF-၁၀၁၃)လၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကစၢၢ်သၢဖျၢၣ် သုးရ့ၣ်ခိၣ်(၂)ကၠီၣ်၀့ မၢအၦၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၆)ဖျၢၣ်ဆူ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ထံသဘျုၣ်ထၣ်ကရူၢ် ထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီပူၤအဃိ ဘၣ်သံ၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီ(၃)လါတဂၤႇပိာ်မုၣ်ဖိ(၁)ဒီးဘၣ်ဒိစ့ၢ်ကီး(၅)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအသံတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲနီၢ်ဘျုးဂ့ၤဆၢအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်န့ၢ်ထဲ(၃)လါႇနီၢ်ကိလၣ်(၂၀)နံၣ်ဒီး ၦၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲနီၢ်ဂ့ၤဆှံ(၁၅)နံၣ်ႇနီၢ်မံးသ့(၃၀)နံၣ်ႇစီၤကၠီၣ်မၠး(၅၀)နံၣ်ႇနီၢ်ဘၢၣ်(၆၅)ဒီးစီၤမီၣ်မၠး(၄၃)နံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်တီတီယဟံၣ်ဂီၤထံးလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ခးလီၤဆိတၢ်လၢကျဲမုၢ်ခိၣ်ႇလီၤတဲာ်၀ဲလၢဖျၢၣ်ထူကွ့အဃၢၤလီၤႉ ကျိလီၤတဲာ်ဘၣ်ၦၤဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဟံၣ်ဖိဃီဖိခဲလၢာ်လီၤႉ ၦၤကလဲၤခူၣ်လီၤဘါဘၢအ၀ဲသ့ၣ်တနံၤညါအံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိ(BGF)ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအမဲၢ်တဲးလဲးဘၣ်ဒိ(၉)ဒု,ထိး(၂)ဒုဒီးဟံၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၄)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤအံၤလီၢ်သ၀ီၤသ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီး ကီၢ်သလ့ၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤလၢအအိၣ်ဖဲဖၣ်ပူၣ်ဒုးယၤအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူထူၣ်မီဒၢသ၀ီပူၤအဃိ သ၀ီဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲ(၃)ဂၤဒံးန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤကိးဘ့ၣ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူလီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီပူၤခဲအံၤခဲအံၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတကးဒံးဘၣ်ဟံၣ်ဃီႇဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအါမးန့ၣ်လီၤႉ