Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးခိၣ်ဆူကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်

တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘျံးဒ၀ဲၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးခိၣ်ဆူကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်

425
0
Photo: KNU

လါယနူၤအါရံၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်မၤ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၄)ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၉)ဘျီတဘျီအပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်အလီၢ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤ၀ဲလၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးခိၣ်ႇလၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤပဒိၣ်စီၤဖျိးစိ၀့အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(၁၉)ဘျီတဘျီခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် အမျၢ်ထၣ် စးထီၣ်လၢလါယနူၤအါရံၤ ၁၁ သီ တုၤလၢ ၁၅ သီအနံၤဒီး ကီၢ်ဆၣ်(၄)ဘ့ၣ်ပူၤခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီ(၂)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်(၉၃)ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အိိၣ်ဖှိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတၢ်ဃုထၢတီၣ်ထီၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်လၢပဒိၣ်စီၤဖျိးစိ၀့ႇကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်(၂)သုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤမုၢ်လၢ်ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်နၤႇ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ပဒိၣ်စီၤဘိၤဘိခ့ၣ်မီၣ်အမဲာ်ညါ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤသူယဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကမံးတံာ်ဖိအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိစံး၀ဲလၢ“ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်လၢအဟဲထီၣ်ခဲအံၤတဖၣ်ဖၠဲး၀ဲလီၤႉ မ့၀ံၤဘျီန့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့စ့ၢ်ကီးဂ့ၤႇအပူၤကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟံမူဒါလၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးအဃိ လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တကပၤနါက့ဖၠဲးလီၤႉ နဲၣ်ရွဲၣ်နါက့စ့ၢ်ကီးဖၠဲးႇမၤ၀ဲန့ၢ်လီၤႉ နဲၣ်ရွဲၢ်သဃဲၤနါက့လၢၦၤသ့တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤအီၤယံၤ(၅)သီအတီၢ်ပူၤအံၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်စ့ၢ်ကီးကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကွဲးလီၤပာ်လီၤစ့ၢ်ကီးခါဆူညါတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤလၢကီၢ်ရ့ၣ်ကဖံးမၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ််အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအသိးန့ၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးအပတီၢ်ႇကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ်ခီကရဲးဒီး တၢ်ဃုထၢကီၢ်ရ့ၣ်ပၢဆှၢကမံးတံာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤ(၄)နံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ်ခီကရဲးဒီးတၢ်ဃုထၢအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤ(၄)နံၣ်တဘျီဒီး ဖဲအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ပဒိၣ်စီၤဆၣ်ပံၣ်တူၢ်ဟံးတ့ၢ်၀ဲမူဒါန့ၣ်လီၤႉ