Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကျိၤဟဲနုာ်လီၤလၢဖလူဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကျိၤဟဲနုာ်လီၤလၢဖလူဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

366
0

လါယနူၤအါရံၤ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတဂီၤအံၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးအသုးကျိၤတဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၆)ဟီၣ်က၀ီၤ ဖလူဖိသ၀ီပူၤအဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၈း၄၀ မံးနံးအဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဘံၣ်ဘၢတၢ်လီၢ်လၢအမ့ၢ်ဘိၤစလိသုးကလၢၤတကပၤဒီး ခီဖျိပယီၤသုးကျိၤနုာ်လီၤတလၢ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲတဂီၤညါအံၤ ၈ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်ခးလီၤ၀ဲဒီးစ့ၤပၠီ(၁၂၀)လီၤႉ လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးကျိၤ(၂)ကျိၤနီၤဖးလိာ်သးဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢဖလူဖးဒိၣ်သ၀ီတကပၤလီၤႉ ဟဲထီၣ်၀ဲလၢသ၀ီချၢတကျိၤဒီး ကျဲလၢကနုာ်လီၤဖလူဖိသ၀ီတကျိၤမီၤနီၤႉ ဖဲန့ၣ်ခီဖျိအိၣ်ဒီး(DKBA)ဘိၤစလိသုးကလၢၤအဃိ ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤအအိၣ်တကပၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢဖလူဖးဒိၣ်သ၀ီဒီးဖလူဖိသ၀ီကျဲမုၢ်ဖီခိၣ်တကပၤန့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်န့ၢ်၀ဲ(၃)သီလံဒီး အပူၤကွံာ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အခါၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအဟဲအိၣ်ကဒု၀ဲဖဲဘိၤစလိ(DKBA)တစိၢ်တလီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအလီၢ်အံၤတဖၣ် လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုက့ၤဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကဘီယူၤဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးသ၀ီလၢအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်(၆)ဖျၢၣ်ပူအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဟံၣ်အဃီႇ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢယပၣ်နံၣ်ပိဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်မၤဘူၣ်လီၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်အသိး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲ(၁၂ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ