Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲလ့နါထိး(တီၣ်စိ)သ၀ီပူၤအံၤခးပိၢ်ကျိကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သး

ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲလ့နါထိး(တီၣ်စိ)သ၀ီပူၤအံၤခးပိၢ်ကျိကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သး

781
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် လ့နၢ်ထိး(တီၣ်စိ)သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤ ခီဖျိခးပိၢ်ထီၣ်ကျိကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒီးဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လ့နၢ်ထိး(တီၣ်စိ)သုးကလၢၤအံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ-၂၈၃)အိၣ်ဆီလီၤသးဒီး ဖဲဟါခီ(၇)နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ခီဖျိခးတပျုာ်တပျီာ်ကျိအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မတၤတဂၤမးတဟဲခးအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ခးပိၢ်ထီၣ်ကျိလၢအသုးကလၢၤကိးမုၢ်နၤဒဲးလီၤႉ ၦၤအိၣ်တဘူၣ်နီတဂၤလၢၤဘၣ်ႉ ခးလီၤတၢ်လၢသ၀ီပူၤအဃိၦၤပျံၤတၢ်မီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်အဃိၦၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်တညီဘၣ်ႉ လဲၤလၢကျီးပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ခဲအံၤဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လ့နၢ်ထိး(တီၣ်စိ)ယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်ဆူဒူသ၀ီအပူၤအိၣ်၀ဲတလီၢ်လီၢ်အသိး ၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢအသုးကလၢၤမဲာ်ညါတဖၣ်ဖီၣ်သမံသမိးတီၢ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၁ နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ်အခါ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲထီၣ်တလၢ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၢ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(ု္ဒူဗ)၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးအိၣ်ဆီလီၤအသး၀ဲဖဲ သရိာ်၀ါ-ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကျဲဒီတကျိၤအဃိ သ၀ီလၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဟးပလဲာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ