Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤကဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

703
0
Photo: KNLA

လါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီ ဂီၤခီ ၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅) သ့ၣ်ကီၤထၣ်တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ့ၣ်ကီၤထၣ်တၢ်လီၢ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်(၂)ဖျၢၣ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဒၣ်ဘၣ်ဆၣ် လံာ်ရိဒၢးဃုာ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘူးဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲ ၁ နၣ်ရံၣ်အခါန့ၣ်ဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ႇတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ခီဖျိၦၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်အဃိၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်လီၢ်တခါန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲၦၤမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်အဃိ အိၣ်ထဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်လၢညါတဘျီဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲအခါတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢအဟးဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲဒီး ဟဲကွံာ်လီၤကဒီး၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ခဲအံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ့ၣ်ကီၤထၣ်တၢ်လီၢ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၁ နံၣ် လါမးရှး(၂၈)သီအခါစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ဒီး ဖဲန့ၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်တနီၤဟးဂီၤ၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၃၀ သီ မုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိမဲၢ်ခါထၣ်ပယီၤသုး ကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကပၤတဖၣ်ခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်မဲၢ်ခါထၣ်ၦၤကညီသ၀ီပူၤကဲထီၣ်သးစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကဘီယူၤအမဲာ်ညါ ဖဲစှၤသီအတီၢ််ပူၤခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဟဲအါထီၣ်အဃိ ဖိဒံဖိသၣ်ဃုာ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိႇဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNLA