Home တၢ်ကစီၣ် သုးက့ ၅ ဟ့ၣ်ပလီၢ်(BGF)လၢတဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးဘၣ်

သုးက့ ၅ ဟ့ၣ်ပလီၢ်(BGF)လၢတဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးဘၣ်

849
0

လါယနူၤအါရံၤ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၁၂ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅) ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်ဒီးဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲကညီသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢတဘၣ်ဆဲးပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အံၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤ ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤန့ၢ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အမဲာ်ညါ ဟံးန့ၢ်စၢၤ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီးခးလီၤကဒါက့ၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်ဆူအကစၢ်ကလုာ်ဟီၣ်က၀ီၤဖိပူၤအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤဘၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူကဆှီ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့ဘၣ်တဲန့ၣ်ပဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤအလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီလီၤမီၤနီၤႉ ပခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)အံၤ တမ့ၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ပမၤသံလိာ်သးကဒဲကဒဲဘၣ်ႉ ပမ့တသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤသးလၢကညီကလုာ်လၢၤဘၣ်ႇပမ့တပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲပကစၢ်ကလုာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးလၢဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(BGF)ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤအဖီခိၣ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲအဘျီဘျီလံအသိး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အပူၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ (BGF)အံၤမၤ၀ဲဒ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤနဲၣ်လီၤ၀ဲအသိးဒီး ဟံးန့ၢ်စၢၤ၀ဲကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢႇဆှၢထီၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ မၤပျံၤမၤဖုးက့ၤကစၢ်ကလုာ်လၢအမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤကညီကလုာ်တဖၣ်ႇတီၢ်မၤဒၢၣ်မၤလီၤ၀ဲလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိခးလီၤစ့ၢ်ကီးကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ်ဆူသ၀ီပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ ဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိ(၁)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးက့ ၅ ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲ(BGF)လၢ စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် တဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤဘၣ်ဒီး (BGF)အံၤကွၢ်ကပာ်ကွံာ်၀ဲကညီကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဒီး ကွၢ်၀ဲထဲလၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အဂီၢ်လီၤအဃိမ့ၢ်ဆဲးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒံးန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီဖိကဒဲကဒဲဘၣ်ဆၣ်ကပာ်၀ဲစရီတခါဃီဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤလီၤအဃိ ကယဲၢ်မ့ၢ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤန့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤကထီၣ်ဒုး၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး(BGF)တဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤဘၣ်ဒီးကအိၣ်လၢကစၢ်သုးကလၢၤပူၤမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်ႇ လီၢ်က၀ီၤဒူဖိသ၀ီဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတဘၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤတပူၤဃီဒီးပယီၤသုးႇ(BGF)သုးတဖၣ်ဘၣ်ႇ တဘၣ်တူၢ်လိာ်ပၢပြးမူဒါလၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတဖၣ်ဘၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိကလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတၢ်နဲၣ်လီၤႇတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်နဲၣ်လီၤ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ