Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ(နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အံၤတမ့ၢ်၀ဲလၢၦၤတဒူၣ်တထၢဖိအတၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် (NUG)ပဒိၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါ၀့ခဲၤသါစံး၀ဲ

သုးမီၤစိရိၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ(နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အံၤတမ့ၢ်၀ဲလၢၦၤတဒူၣ်တထၢဖိအတၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် (NUG)ပဒိၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါ၀့ခဲၤသါစံး၀ဲ

593
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တကီၢ်ခါသုးမီၤစိရိၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ(နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အံၤ တမ့ၢ်၀ဲလၢၦၤတဒူၣ်တထၢဖိအတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒီကလုာ်ဃူဖိး(NUG)ပဒိၣ် ကီၢ်စၢဖှိိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါ၀့ခဲၤသါ စံးလီၤ၀ဲဒၣ်ဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီ တၢ်မၤ၀ဲကမျၢၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါအနံၤဒီကလုာ်ဃူဖိးၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ကီၣ်ကး(NUCC)တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲတၢ်အိးထီၣ် ကမျၢၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါ၀့ခဲၤသါ စံးလီၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တကီၢ်ခါ (နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢလီၤႉ တမ့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢလၢပကမၤန့ၢ်ၦၤတဒူၣ်ႇၦၤတကရူၢ်အတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႉ တမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢလၢၦၤတဒူၣ်ႇၦၤတကရူၢ်မၢလီၤ၀ဲဘၣ်ႉ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ခဲလၢာ်အတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢလၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲပာ်ဖှိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါ (နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အတီၢ်ပူၤ ဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအသိး ဒီကလုာ်ဃူဖိးၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ကီၣ်ကးတဖၣ်ကကွဲးလီၤ၀ဲဖဲၣ်ဒရဲၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အရ့ဒိၣ်အသိး ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါ၀့ခဲၤသါ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီ တုၤလၢ ၃၀ သီအနံၤ ကမျၢၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးလၢတၢ်မၤ၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီအံၤ တၢ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢတၢ်ထိၣ်ဃူတၢၣ်ပီၣ်သကိးဘှီဘၣ်၀ဲတဖၣ်ဒီး ဒ်သိး(နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် တၢ်ကထိၣ်ဃူတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတၢ်လၢအရ့ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးတၢ်အိးထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကီၢ်စဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ကီၣ်ကးကရူၢ်ကရၢခၢၣ်စး ခိၤမၠ့ၣ်ထိ စံးလီၤစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ ဒ်သိးဖဲၣ်ဒရၢၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤဒီး လဲၤလၢကလုာ်ဒိၣ်စိသနူတန့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်ဖီတၢၣ်ဒ်သိးလိာ်သးလၢအမ့ၢ် ဒ်သိးသုးမီၤစိရိၤအသနူကကတၢၢ်ကွံာ်ဒီး တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် တၢ်လၢတအိၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤႉ ၦၤတဂၤႇၦၤတဒူၣ်ႇၦၤတကရူၢ်မ့ဒိၣ်စိ၀ဲလၢကလုာ်တဒူၣ်အကျါန့ၣ် ဖီတၢၣ်လၢပလိၣ်ဘၣ်၀ဲအံၤတုၤ၀ဲတသ့ဘၣ်ႉ ဒီးအဂၤတခါကလုာ်တၢ်ဒိၣ်စိသနူဒီးသုးမီၤစိရိၤဃုာ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤတခါခါမ့ပၢဆှၢတၢ်ႇမ့ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲန့ၣ် ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်သနူလၢပမိၣ်န့ၢ်သးလီသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲကဲထီၣ်အဂ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတကီၢ်ခါ(နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အတီၢ်ပူၤ မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကဘၣ်ပၢၢ်ဆၢဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်သုးမီၤစိရိၤအသနူတုၤအဂံၢ်တဲာ်ကွံာ်ဒီး တၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ခဲလၢာ်ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၤမၠ့ၣ်ထိ ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးဘျီ၀ဲအံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢခၢၣ်စး ကရ့ၣ်နံၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်(KNPP)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခူၤအူယဲၤစ့ၢ်ကီးစံးလီၤ၀ဲလၢ တကီၢ်ခါ(နွ့ၤအူတီၤလၤယ့)အံၤ မ့ၢ်တၢ်နုာ်လီၤပၢၢ်ဆၢတၢ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်လီၤအသိး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢပကစၢ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤန့ၣ်ပကစၢ်ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကွဲးလီၤအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဘျီ၀ဲအံၤ ကရူၢ်ကရၢအခၢၣ်စးတဖၣ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စၢး ကမံးတံာ်(CRPH)ႇထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်ႇစၢဖှိၣ်ကရၢႇၦၤပာ်ဖျါထီၣ်သးအခိၣ်ႇသးစၢ်ႇပိာ်မုၣ်ႇတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ႇဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိႇၦၤမၤ(CDM)ဒီးကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢဆၢကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ႇ ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤ ကီၢ်စဲၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ယူၤနံၣ်ခၢၣ်စၢးကမံးတံာ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ကရူၢ်ကရၢခၢၣ်စးဘၣ်ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးစံးကတိၤလီၤ၀ဲတၢ်တဂၤစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ