Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ဘၢၣ်ကျဲကတ့ထီၣ်တိၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိအစံာ်လီၢ်ဘၣ်ဆှူကွံာ်

ခီဖျိတၢ်ဘၢၣ်ကျဲကတ့ထီၣ်တိၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိအစံာ်လီၢ်ဘၣ်ဆှူကွံာ်

910
0
Photo: CJ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤနုာ်လီၤဘၢၣ်ကျဲကတ့ထီၣ်တိၤဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်-ကဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်(ပံၣ်စခၣ်တီၣ်စိ)သ၀ီကရူၢ် အပီၤ-တီၣ်စိကျဲမုၢ်ခိၣ် ယ့ၤတွ့ဖၠူၤစံာ်လီၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိအစံာ်လီၢ်ဘၣ်ဆှူကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်နုာ်လီၤဘၢၣ်ကျဲကတ့ထီၣ်တိၤလၢအတအိၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိအတၢ်ဘၣ်သးဘၣ်အံၤ ဘၢၣ်ကျဲလၢသးၦၢ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤပာ်ထီၣ်၀ဲတဖၣ်အတၢ်ဘၣ်သးလီၤအဃိ စံာ်လီၢ်ဘၣ်ဟးဂီၤဆှူကွံာ်၀ဲ(၄)လီၢ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးၦၤဘၣ်ဟ့ၣ်ဆှူကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဟဲတ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်တိၤတဘိတီတီဖဲစံာ်လီၢ်အဃိ ယစံာ်လီၢ်ဟးဂီၤကွံာ်တလီၢ်ႇ မ့၀ံၤပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးယကပၤၦၤစံာ်လီၢ်ခံလီၢ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ကဟဲမၤန့ၣ်ပသ့ၣ်ညါတဘျီဃီဒီးပလဲၤတဲလၢပတတူၢ်လိာ်ဘၣ်မီၤနီၤႉ ခီဖျိလၢပမၤအီၣ်မၤအီဖဲစံာ်လီၢ်အံၤအဃိလီၤႉ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တကနၣ်၀ဲဘၣ် မၤ၀ဲလၢသးၦၢ်အတၢ်ဘၣ်သးလီၤအဃိ ပစံာ်လီၢ်ဘၣ်ဆှူကွံာ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးၦၤဘၣ်ဟ့ၣ်ဆှူကွံာ်အစံာ်လီၢ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၄ သီအနံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးခိးကီၢ် ဆၢ(္ဘွၠ)တဖၣ်ဟဲဃိထံသမံသမိးတၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် စးထီၣ်ဘၢၣ်၀ဲကျဲတ့ထီၣ်၀ဲတိၤဒီး ခီဖျိတၢ်ဘၢၣ်ကျဲအဃိစံာ်လီၢ်လၢအဆှူကွံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဟ့ၣ်က့ၤအလုၢ်အၦ့ၤတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဘၢၣ်ကျဲတ့ထီၣ်တိၤအဃိ စံာ်လီၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂီၤဆှူကွံာ်အိၣ်၀ဲအဖီခိၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လဲၤဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢလီၢ်က၀ီၤပယီၤသုးမီၤစိရိၤသးၦၢ်ဒီးကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိအံၤလၢကတဲစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢတဘၣ်ဘၢၣ်ကျဲအံၤဘၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်တမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ မၢပတူၢ်လိာ်တၢ်ကတ့ထီၣ်ကျဲတိၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲအပူၤကွံာ်စှၤလါအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၢၣ်ကျဲတ့ထီၣ်တိၤဖဲကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်တိႇထံကလ့ႇသံၣ်ကၠါႇနဘူႇတခိၤတဲၤသ၀ီအံၤအခါစ့ၢ်ကီး လီၢ်က၀ီၤစံာ်လီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ကစၢ်အဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆှူကွံာ်အိၣ်၀ဲအသိး တၢ်တဲပျံၤတဲဖုးစ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ