Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ကဒီးလၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

တၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ကဒီးလၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

885
0
Photo_ပုံဟောင်း(Ka hsaw Wah )

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤၦဲၤထီၣ်ခံလါအတီၢ်ပူၤ ဖဲမဟါလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၅ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် တၢ်ဒုးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ကဒီးလၢလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့ပူၤဒီးဖလူဖိသ၀ီႇဖလူဖးဒိၣ်သ၀ီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လၢမဟါန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢဖလူဖးဒိၣ်ႇဖလူဖိသ၀ီတကပၤႉ တနံၤညါအံၤဂီၤခီပနၢ်ဟူကျိသီၣ်ထီၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်တကပၤလီၤႉ ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တၢ်လီၢ်တဘျုးတီၤညါႇလၢဖလူဖယါကိတကပၤန့ၣ်နါက့နၢ်ဟူကျိသီၣ်စ့ၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ကကဲထီၣ်ကဒီးသးဒ်ဒုလဲၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ လၢလ့က့ၣ်ကိာ်တကပၤန့ၣ်ပယီၤသုးတဟးထီၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်ကဒါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့(၃)ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤ လၢလ့က့ၣ်ကိာ်ထံလီၤဆှူလီၢ်တကပၤန့ၣ် ပယီၤသုးနၢ်ဟူ၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အိၣ်အဃိ ပယီၤသုးဂံၢ်ဘါ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးသုးသိလ့ၣ်(၁၆)ခိၣ်လဲၤတလၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးသုးကျိၤနုာ်လီၤ၀ဲအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီ၀ဲခံဘျီဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်(KNLA)စုတီၤအဖီလာ်တၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၁)ဂၤႇဘၣ်ဒိတစှၤန့ၢ်(၅)ဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်န့ၣ်အသိးခီဖျိပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်လူၢ်ခးလီၤစၢၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ ထံလီၤဆှူတၢ်အိၣ်ဘှံးလီၢ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်သုးခိၣ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo_ပုံဟောင်း(Ka hsaw Wah )

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီဒီး ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် လၢဖလူဟီၣ်က၀ီၤဒီးလ့က့ၣ်ကိာ်က၀ီၤဒ့တဖၣ်အပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးဟဲက့ၤကဲထီၣ်ကဒီး၀ဲလၢ KNLA(သုးက့ ၆)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအသိး ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါ၇ံၤ ၁၃ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် လၢကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤတကပၤ ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်လၢအဟဲထီၣ်၀ဲဆူယ့ၤကၠီၤကၠံႇယ့ၤကၠီၤလ့သ၀ီတကပၤအံၤတဖၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီး(KNLA)သုးရ့ၣ် ၂၇ သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၅)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၇)ဂၤအသိး (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအကယၤလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု၀ဲလၢဆိၣ်စံမၠဲၣ်ႇကၠီးခဲးႇကဆီ၀ါလ့တီၣ်ကိႇသ့ၣ်ဘီဘိဒီး၀ါတီတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဒီးနီၤလီၤအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇကသံၣ်ကသီလၢအဘၣ်တၢ်ဟဲမၤစၢၤ၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးတကပၤဒီးတၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်ကဒီးန့ၣ်အိၣ်ကတဲၤကတီၤထီၣ်သးလၢကစံၣ်ကဒီး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထံမဲး၀ါခံသ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ