Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးတဲပျံၤ၀ဲလၢတၢ်ခးလိာ်သးမ့ကဲထီၣ်ကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်

ပယီၤသုးတဲပျံၤ၀ဲလၢတၢ်ခးလိာ်သးမ့ကဲထီၣ်ကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်

844
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တကုၢ်ခံသ၀ီကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးကိးထံၣ်သ၀ီဖိဒီးတဲပျံၤလၢ တၢ်ဒုးမ့ဟဲကဲထီၣ်ကဒီးန့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်သ၀ီဒီတဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တကုၢ်ခံသ၀ီကပၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစုတီၤအဖီလာ် KNLA(သုးက့ ၆)ႇသုးရ့ၣ် (၁၇)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးတဖၣ်ကိးထံၣ်သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးတဲပျံၤတဲဖုး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးတကုၢ်ခံသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တဲ၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မ့ဆဲးခးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်တဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်တကုၢ်ခံသ၀ီဒီတဖျၢၣ်လီၤႉ ကမၤ၀ဲနးဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအ၀ဲအံၤလီၤႉ သ၀ီဖိတဖၣ်ပျံၤတၢ်အဃိအိၣ်၀ဲအဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ဆဲးအိၣ်ဒံးလၢသ၀ီပူၤဒုမၤအီၣ်တၢ်တဘူၣ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉ အဲၣ်ဒိးတဲယဲလၢမၤစၢၤဘၣ်တကုၢ်ခံသ၀ီစ့ၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအသ့ၣ်ညါလိာ်သးဒီးတကုၢ်ခံသ၀ီဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတကုၢ်ခံသ၀ီကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢ KNLA သုးရ့ၣ်(၁၇)ဒီးပယီၤသုး(ခလရ-၄၃၂)သုးရ့ၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၇)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်အဃိ တကုၢ်ခံသ၀ီဖိအကျီၢ်သံကွံာ်၀ဲ(၁)ဒုဒီး ပယီၤသုးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲသ၀ီဖိအိၣ်၀ဲတနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးတကုၢ်ခံသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤခီဖျိပယီၤသုး(ခလရ-၄၃၂)သုးရ့ၣ်လၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်၀ဲအဂၤ(၆၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤ နုာ်လီၤအိၣ်ခူသူၣ်ဆီလီၤသးလၢတကုၢ်ခံသ၀ီပူၤအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ