Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကမၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးဒီးကမၤရှဲကွံာ်(PDF)အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ် KNU(သုးက့ ၅)သုးက့ခိၣ်စံး၀ဲ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကမၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးဒီးကမၤရှဲကွံာ်(PDF)အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ် KNU(သုးက့ ၅)သုးက့ခိၣ်စံး၀ဲ

510
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ကွဲမုာ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးဒီးလၢကမၤလီၤၦီၢ်ကွံာ်တၢ်ဒီသဒၢကမျၢၢ်(PDF)အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစုတီၤအဖီလာ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးက့ ၅ သုးက့ခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤမုၢ်ဟဲစံးဘၣ်မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“(PDF)တဖၣ်လၢပယီၤသုးအဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါလီၤအသးလီၤႉ အဃိန့ၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်မ့ပတုာ်တၢ်ခးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ကမၤရှဲမၤလဲ၀ဲ(PDF)တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤမူဟဲ စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤအတၢ်ကိးထီၣ်ကလုာ်ဒူၣ်လၢကပတုာ်တၢ်ခးန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအတၢ်ကီတၢ်ခဲမ့အိၣ်မးကိးထီၣ်၀ဲလီၤဒီး အတၢ်ကီတၢ်ခဲမ့တအိၣ်ဘၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမ့တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လ့ၤတက့ၤတကိးထီၣ်၀ဲဘၣ် ကမၤၦၤလၢအတဲာ်အဖျုန့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်အိၣ်တပယူာ်ဃီလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤမုၢ်ဟဲ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒီတဒၢကမျၢၢ်ကရူၢ်(ကညီကီၢ်စဲၣ်)ပႉကႉဖ အခိၣ််တဂၤလၢအမ့ၢ်စီၤဆၣ်ကပီၤစံး၀ဲလၢ “အဲၣ်ဒိးတဲလၢဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်မၤလီၤၦီၢ််ကွံာ်တၢ်ပၢဆၢခဲလၢာ်ကညီအဂီၢ်န့ၣ် မၤ၀ဲလၢတၢ်ပညိၣ်အပူၤလီၤႉ သုးကီၣ်ကးအံၤလၢဒုးယၤဂ့ၢ်၀ီအသိးမ့ၢ်ဂ့ၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဂ့ၢ်၀ီအသိးမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်ထံး၀ဲကိးကပၤဒဲးအကတီၢ်အံၤ ကွဲမုာ်၀ဲတစိၤသးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤ လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်တၢ်အိၣ်သးတဂ့ၤလၢၤဘၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤသ့ၣ်ညါထီၣ်(စကစ)လံအဃိ ကမၤကဒါက့ၤ၀ဲလၢကျဲလီၢ်လံအသိးလီၤႉ တၢ်ကွဲမုာ်ဒ်အံၤစ့ၢ်ကီးပန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤလိအဘျီတဖၣ်အဘျီလံ ဘၣ်တူၢ်စ့ၢ်ကီးအဘျီတဖၣ်အဘျီလံလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤကီၢ်စၢဖှိၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၇၅)၀ီတ၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤ၀ဲအံၤန့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအဆဲးလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)တဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်ယိၤဒိၣ်ကီၢ်(RCSS)ႇမိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(MNSP)ႇရခၢၣ်ကီၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးပၣ်တံၣ်(ALP)ႇလါဟူၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ကရၢ(LDU)ႇတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးကရၢ(KNU/KNLA-PC)ႇ ပအိၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးကရၢစိ(PNLO)ဒီးကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(KNU)ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်စီၤစွ့ၤမီလၢအအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါပူၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ပူၤတၢ်ကစီၣ်သန့တနီၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤကရူၢ်ကရၢလၢအတဆဲးလီၤဘၣ်ဒံး(NCA)တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ရခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်(AA/ULA)ႇ၀းကီၢ်သွံၣ်ဃူဖိးသုးမုၢ်ဒိၣ်(UWSA)ႇယိၤဒိၣ်ကီၢ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်(SSPP/SSA)ဒီးမဲလါကရူၢ်(NDAA)အခၢၣ်စးတဖၣ်စုာ်စုာ်ဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်ဒ်တၢ်ကစီၣ်သန့တနီၤပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤကီၢ်ပယီၤကီၢ်စၢဖှိၣ်မုၢ်နံၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ််တၢ်ခုၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အယီၤအဘျၣ်လီၤဒီး (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ခိၣ်နၢ်တလဲၤထီၣ်၀ဲဘၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်လၢအဂ့ၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီမုၢ်ဟဲ ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ကွဲမုာ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဒ်သိးသုးကီၣ်ကးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂီၢ်လီၤႉ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ကူၣ်တရံးအံၤပခိၣ်ပနၢ်တဖၣ်မ့တသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်ကမၣ်၀ဲသ့လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တလဲၤထီၣ်၀ဲဘၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤလၢကညီဖိအဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကရူၢ်ကရၢလၢအလဲၤထီၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤကီၢ်စၢဖှိၣ်မုၢ်နံၤ(၇၅)၀ီတ၀ီဒီးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤတဖၣ်ဖျါ၀ဲလၢအပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတူၢ်လိာ်၀ဲသုးမီၤစိရိၤလၢအဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢပဒိၣ်လၢကမျၢၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲႇဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤမၤသံမၤ၀ီကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဒီးမၤကမၣ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အံၤအဃိ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိလၢအလဲၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ