Home တၢ်ကစီၣ် အီၣ်ဘၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)အဃိ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤဖိသၣ်သံ(၁)ဂၤႇဘၣ်အိၣ်လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆါဟံၣ်(၁၅)ဂၤ

အီၣ်ဘၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)အဃိ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤဖိသၣ်သံ(၁)ဂၤႇဘၣ်အိၣ်လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆါဟံၣ်(၁၅)ဂၤ

942
0
Photo: paoh cute boy@girls

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အီၣ်ဘၣ်၀ဲ(ဟီၣ်ဒီၤ) လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ထုးထီၣ်၀ဲအံၤအဃိ ဖိသၣ်သံ၀ဲ(၁)ဂၤဒီး ဘၣ်ဆှၢလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆါဟံၣ်(၁၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)လၢအအိၣ်ဒီးခီဘွါဂီၤအံၤတဖၣ် တၢ်ဟဲဟ့ၣ်နီၤလီၤ၀ဲလၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်(က၀ီၤဒ့ ၁)ဒီးသဘၤ၀ၣ်သ၀ီအကတီၢ် ဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အီၣ်၀ဲ၀ံၤတူၢ်ဘၣ်၀ဲလၢအမဲာ်မူၤႇအဟၢဖၢဆါဒီး အကသါဃံးထီၣ်၀ဲအဃိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢကူဆါယါဘျါအ၀ဲသ့ၣ်လၢဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်ဖိတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ်ဖိတဂၤစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါန့ၣ်ခီဖျိလၢဖိသၣ်(၈)ဂၤအီၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)အဃိတၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ဆါဟံၣ်လီၤႉ တနံၤအံၤ(၆)ဂၤအကျါတဂၤန့ၣ်သံ၀ဲလၢကျဲပူၤန့ၣ်လီၤႉ ခိၣ်မူၤႇဘှီးႇအထးခိၣ်ထီၣ်လုး၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဟ့ၣ်ဒုးနၢ (အီၣ်ကစံၣ်ကၠ့ၣ်)ကိးဂၤဒဲးလီၤႉ တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ၀ဲဖဲလဲၣ်န့ၣ်တသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်ႉ ၦၤနီၢ်ဒိၣ်လၢအအီၣ်ဘၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တတူၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်အီၣ်အစုၣ်ထီၣ်ခဲလၢာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲတနံၤအံၤလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇ သီအနံၤ တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)တကလုာ်အံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢတၢ်တကြၢးအီၣ်၀ဲဘၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်ဆှၢနုာ်လီၤဆူကီၢ်ပယီၤပူၤတကပၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤဒံးဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ညၣ်ဘိ(ဟီၣ်ဒီၤ)အံၤကရၤလီၤအသးလၢဒူသ၀ီအပူၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: paoh cute boy@girls