Home တၢ်ကစီၣ် BGF မၤအါထီၣ်အသုး(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢ သုးက့ ၅ ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

BGF မၤအါထီၣ်အသုး(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢ သုးက့ ၅ ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ

417
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဒ်သိးတၢ်ဆှၢထီၣ်ပယီၤသုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကျိချံၦာ်သၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဆူသုးကလၢၤလၢအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)မၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်ကျိချံၦာ်သၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီကျဲအဃိ ပယီၤသုးလၢအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်သံလီၤမၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး ဒ်သိးကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကျိချံၦာ်သၣ်တဖၣ်ကသ့အဂီၢ် ပယီၤသုးတၢ်နဲၣ်လီၤအဖီခိၣ်(BGF)မၤၦဲၤထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူကဆှီစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပထံၣ်ဘၣ်လၢပယီၤသုးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိန့ၣ်လၢကဆှၢကျိချံဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်လၢဖၣ်ပူၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ကဘၣ်ဆှၢ၀ဲလၢအန့ၢ်လီၤမီၤနီၤႉဆှၢ၀ဲမ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြးဒီးသုးလၢအအိၣ်သူၣ်လီၤသးတဖၣ်န့ၣ်ဒုတၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ်လီၤမီၤနီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိန့ၣ်ကဘၣ်ဆှၢ၀ဲလၢအန့ၢ်လီၤႉ ခီဖျိလၢအဂံၢ်အဘါတအိၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်ဃ့၀ဲဒၣ်လၢ(BGF)ကမၤစၢၤအီၤဒီးကမၤ၀ဲကျဲလၢအဖျိလၢအန့ၢ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ်လၢ(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်(BGF)သုးအိၣ်ဃာ်၀ဲအဂၤ(၉၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤသုးဂံၢ်ဘါအဂၤ(၃၀၀)လၢအမၤၦဲၤအါထီၣ်ကဒီး၀ဲအံၤဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်လၢယၤအီၤမၠ့ၤတၢ်လီၢ်လံဒီး ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီကျိချံၦာ်သၣ်ကသ့အဂီၢ်တပိာ်၀ဲကျဲလီၢ်လံၤလၢၤဘၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်တခီဟဲစိာ်ဃုာ်၀ဲတၢ်ဘၢၣ်ကျဲစဲးဖီကဟၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအသီလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူကဆှီစံးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးပယီၤသုးမီၤစိရိၤအံၤဒ်သိးကမၤလီၤၦီၢ်ကွံာ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ် မၤအါထီၣ်၀ဲသုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး အပူၤကွံာ်လၢညါန့ၣ်သုးရ့ၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၂၈)ရ့ၣ် ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤသုးရ့ၣ်အါထီၣ်(၄)ရ့ၣ်ဒီးခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၃၂)ရ့ၣ် ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်၀ဲအဂၤ(၄၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တယးကွၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး ခီဖျိတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အဃိဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤအိၣ်၀ဲအသိး စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါန့ၣ်ခီဖျိခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လံာ်အဃိ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤစုတီၤအဖီလာ်ကမျၢၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲလၢဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်တၢ်မၤကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်မ့ၣ်အူဘူၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤမိၣ်သိၤစံးလီၤ၀ဲလၢ (သုးက့ ၅)ဒီး(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ(BGF)သုးသံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟဲအါထီၣ်ႇ တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အဖီခိၣ်အံၤတတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီးတအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ဒုးကဆူၣ်ထီၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိၦၤလၢအတုၤအိၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤသ့ၣ်တဖၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲကျိၣ်စ့တဖၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအံၤအဃိ ကညီကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူဒီး တၢ်မၤဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤဂာ်ဒ်သိးပတအဲၣ်လီၤက့ၤပၦၤကလုာ်ဘၣ်ဒီးကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤပကဘၣ်တဲလၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤမိၣ်သိၤ စံးအါထီၣ်၀ဲလၢကြုၢ်တုမ့ၣ်အူဘူၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႉ