Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ(CDM)ကၠိသရၣ်တဂၤလၢဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤ(၁၇)နံၣ်

တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ(CDM)ကၠိသရၣ်တဂၤလၢဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤ(၁၇)နံၣ်

938
0

လါမးရှး ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကၤလံၣ်ခံသ၀ီ တီၤဖုၣ်ကၠိသရၣ်တဂၤလၢအဟူးဂဲၤပၣ်ဃုာ်လၢ(CDM)ပူၤအံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကွီၢ်ဘျီၣ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ၀ဲလၢဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤ(၁၇)နံၣ်လၢနံၣ်ယံၤနံၣ်ထၢအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိသရၣ်မီၤဟ့ထဲၣ်အီၤလၢအသိၣ်လိတီၤဖုၣ်ကၠိဖဲကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ် ကၤလံၣ်ခံသ၀ီပူၤအံၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤလိာ်ကွီၢ်အီၤလၢတၢ်ဘျၢသဲစး(၃)ခါ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၉ သီအနံၤန့ၣ် ဖၣ်အၣ်ဃိာ်ကွီၢ်ဘျီၣ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ၀ဲလၢဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤလၢနံၣ်ယံၤနံၣ်ထၢအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအသကိးအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်တထံၣ်န့ၢ်အီၤဒီးတၢ်မၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤနီတမံၤဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤအီၤလၢတဖိးသဲစးဘၣ်လီၤႉ ကွၢ်ဘျီၣ်ရူခီန့ၣ်တဲ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢဖၣ်အၣ်ဃိာ်ပူၤတဒၢးန့ၣ်ပာ်၀ဲအဂၤ(၄၀)ညါအဃိအိၣ်ဆိးတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉပလဲၤဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီနါက့တဲ၀ဲလၢတတုၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိသရၣ်မီၤဟ့ထဲၣ်အီၤအသကိးတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိသရၣ်ႇကၠိဖိလၢတၢ်ဖီၣ်၀ဲတဘျီဃီဒီးမီၤဟ့ထဲၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤလၢဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤလၢနံၣ်ယံၤနံၣ်ထၢစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်ဟဲဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူကွီၢ်ဘျီၣ်ရူအခါန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်သမၢ၀ဲလၢတကူသိးဃိာ်ကူကၤဘၣ်ဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢကဟဲကူသိး၀ဲကၠိဖိကူကၤလီၤတကးဒံးဘၣ် စံး၀ဲလၢပတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီးနဲၣ်ထီၣ်အစုသၢဘိအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအဘူးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(CDM)ကၠိသရၣ်မုၣ်တဂၤစံး၀ဲ“အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ပယီၤသုးဖီၣ်အီၤလၢအတဖိးသဲစးဒီးဒုးလီၤအီၤလၢဃိာ်ပူၤလီၤႉစုလၢအဖီၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်၀ါအံၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤလၢဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤလၢနံၣ်ယံၤနံၣ်ထၢအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢတၢ်ဘျၢသဲစးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပ၀ဲကဒဲကဒဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိပမၤစၢၤလိာ်သးႇ ပပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိာ်ကွီၢ်၀ဲလၢ(အဆၢဖိ)ဒ်အံၤ လ့ၤတက့ၤပတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ႉ ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တုၤလၢအကတၢၢ်တစုလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိသရၣ်မီၤဟ့ထဲၣ်အီၤအံၤ သုးကီၣ်ကးလိာ်ကွၢ်အီၤလၢတၢ်မၤဟးဂီၤထံကီၢ်သူးသ့ၣ်လၤကပီၤတၢ်ဘျၢသဲစး(၅၀၅)အဂီၢ် ဘၣ်လီၤ၀ဲဃိာ်ပူၤ(၂)နံၣ်ႇတၢ်ဘျၢသဲစး(၅၂ က)ဒီး(၅၀ စျ)ခဲလၢာ်(၃)ခါအဂီၢ်ဘၣ်လီၤလၢဃိာ်ပူၤ(၁၇)နံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီးအီၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲလၢအတအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ပၢဆှၢအဖီလာ်နုာ်လီၤဟူးဂဲၤပၣ်ဃုာ်လၢ(CDM)ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအမံၤအသၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဖီၣ်အီၤဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤလၢကဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤလၢနံၣ်ယံၤနံၣ်ထၢအဃိကမျၢၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤနုာ်လီၤဟူးဂဲၤလၢ(CDM)ပူၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ