Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်-၀ီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်(၄)တီၤ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလ့က့ၣ်ကိာ်-၀ီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်(၄)တီၤ

1126
0

လါမးရှး ၂၄ သီႇ၂၀၂၂နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးမၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးတီနီၢ်ကစၢၢ်မုၢ်ထီၣ်လ့က့ၣ်ကိာ်-သ့ၣ်ဘီဘိ-၀ီၤလ့ဟီၣ်က၀ီၤတကပၤအဃိ ဖဲတနံၤအံၤလါမးရှး ၂၄ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢတၢ်လီၢ်(၄)တီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးဒုးယၤတၢ်ကစီၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါမုၢ်ဆါခီန့ၣ်ဘၣ်ဖဲ(BGF)ဒီးပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်ကအိၣ်အဂၤ(၁၀၀)ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးသိလ့ၣ်အခိၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်အိၣ်ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢကဆီ၀ါလ့ကစၢၢ်ကျဲဖဲကလဲၤထီၣ်ဆူ၀ီၤလ့ၤကနဲလ့တကပၤအခါ တၢ်အိၣ်ခိးပံးတံၢ်ဃာ်ကျဲအဃိဖဲဟါခီန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲမီၤနီၤႉလၢလ့က့ၣ်ကိာ်ယသ့ၣ်ကူၤႇဘၠူပွဲၣ်ကိဒီး၀ီၤလ့ၤ-ကဆီ၀ါလ့ကစၢၢ်ကျဲက့ၣ်နၢၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်တုၤလၢတဂီၤညါအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဖၢမုၢ်လီၤႉ လၢ၀ီၤလ့ၤ-သ့ၣ်ဘီဘိပယီၤသုးကလၢၤတကပၤန့ၣ်နါက့တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ႇခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တပယူာ်ဃီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးဒုးယၤတၢ်ကစီၣ်တခါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိသ့ၣ်ဘီဘိႇ၀ီၤလ့ၤႇအူးကြ့ၣ်ထၣ်သ၀ီကရူၢ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအကထိဘၣ်ဟးဃ့ၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ လ့က့ၣ်ကိာ်ႇ၀ီၤလ့ၤႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံႇကီးတရံးဒီးမၠၣ်၀တံၣ်အခိၣ်အဃၢၤတၢ်လီၢ်အါတီၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဆဲးကျိးတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်ပတုာ်အသးလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒူသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ဃၣ်ဃၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်တုၤ၀ဲလၢခံကလးဃၣ်ဃၣ်လံဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးကသံၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ