Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလၢၢ်မုၢ်လါကိ၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးတဟဲထၢအၦၤသံစိၣ်တဖၣ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလၢၢ်မုၢ်လါကိ၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးတဟဲထၢအၦၤသံစိၣ်တဖၣ်ဒံးဘၣ်

841
0
Photo: CJ

လါမးရှး ၁၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလၢတနီသရံၣ် ဘျံးဒ၀ဲၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်မုၢ်လါကီၢ်ဆၣ် လၢၢ်မုၢ်လါကိဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးႇဘၠူၣ်စီထံသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒီတဒၢကမျၢၢ်(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးအၦၤလၢအသံလၢတၢ်ဒုးပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကဟဲထၢဒံးအစိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါလါမးရှး ၁၆ သီအနံၤ ဟီၣ်က၀ီၤ(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်နုာ်လီၤခး၀ဲဘၠူၣ်စီထံသုးလၢအမၤပျံၤမၤဖုးကမျၢၢ်တဖၣ် ဖဲလၢၢ်မုၢ်လါကိဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးတၢ်ခိးထုးပယီၤသုးလၢအကဟဲမၤစၢၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ပယီၤသုးသံကအိၣ်လၢအဂၤ(၂၀)ညါဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးအစိၣ်တဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤဟဲထၢ၀ဲတဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘူးဒီး(PDF)တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲမဟါန့ၣ်ပယီၤသုးတဟဲထၢဒံးအ၀ဲသ့ၣ်ၦၤအစိၣ်ဒံးဘၣ်ႉဟဲထီၣ်၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်ခီဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉခဲအံၤအစိၣ်တဖၣ်အိၣ်ဖဲဆှါဒိၣ်သ၀ီခိၣ်ထိးလီၤႉဖဲမဟါနါက့တိၤဟးဂီၤတဘိႉလၢန့ၣ်တကပၤတၢ်ဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲတဘူၣ်ဘၣ်လီၤႉမ့၀ံၤဘၠူၣ်စီထံကးတံၢ်ဃာ်ကျဲခဲလၢာ်လီၤႉဟုသးစ့ၢ်ကီးတအဲၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤ၀ဲလၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤလၢမံၣ်ခၠီသဲၣ်သ၀ီႇဆှါဒိၣ်ႇကၠီၣ်လဲၣ်ႇမ့၀့သ၀ီတုၤလၢလၢၢ်မုၢ်လါကိတကပၤန့ၣ် ဘၠူၣ်စီထံကးတံၢ်ဃာ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအသိး လၢလၢၢ်မုၢ်လါကိတကပၤစ့ၢ်ကီးတပျဲၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢလီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်တကပၤဘၣ်အမဲာ်ညါ တပျဲၦၤစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤဟုးသးလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါစးထီၣ်ဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်တုၤလၢ ၉ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ယံၤ၀ဲ(၃)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ဒီး ခီဖျိ(PDF)ခိးထုးပယီၤသုးဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိပယီၤသုးသံတစှၤန့ၢ်အဂၤ(၂၀)ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢလၢၢ်မုၢ်လါကိသ၀ီအံၤန့ၣ်ဘၠူၣ်စီထံသံအနီၣ်ဂံၢ်စရီန့ၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လၢၢ်မုၢ်လါ(PDF)တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

ကရူၢ်လၢအနုာ်လီၤခးဘၠူၣ်စီထံလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလၢၢ်မုၢ်လါကိသ၀ီအံၤမ့ၢ်၀ဲ လၢၢ်မုၢ်လါကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဒီတဒၢကမျၢၢ်သုးမုၢ်ဒိၣ်(PPDF)ႇKNU(သုးက့ ၄)စုတီၤအဖီလာ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးရ့ၣ်တဖၣ်ႇတၢ်ဒီတဒၢလၢၢ်မုၢ်လါဟီၣ်က၀ီၤ(PRDF)သုးႇကညီ(PDF)သိၣ်မှံၤကရူၢ်တဖၣ်လီၤန့ၣ်လီၤႉ