Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကမၤလိန့ၢ်ဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အလံာ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကမၤလိန့ၢ်ဖိသၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အလံာ်

635
0

လါမးရှး ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်၀ဲဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အလံာ်ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်သ့စုခီၣ်ဘၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိသရၣ်မုၣ်လၢအအိၣ်ဖဲၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဂၤစံး၀ဲ“ဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဖိသၣ်လၢအစးထီၣ်ကၠိသီသီဖဲလ့က့ၣ်ကိာ်ကၠိတဖၣ်လီၤမီၤနီၤ ပစံၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲတပူၤဃီလီၤႉၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်ဖဲအံၤန့ၣ်ဖိသၣ်ပၣ်၀ဲအဂၤ(၈၀)ညါလီၤႉ ကဘၣ်ထီၣ်ကၠိအရွဲၢ်လီၤမီၤနီၤႇဖိသၣ်နီၢ်ဒိၣ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ညါမီၤနီၤႉလၢပကက့ၤသိၣ်လိိတၢ်အဂီၢ်ပကကွဲးလီၤကဒါက့ၤလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်လီၤႉလံာ်မ့၀ံၤႇပသူၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်မ့၀ံၤန့ၣ်ပကစးထီၣ်သိလိတၢ်လီၤႉပကသိၣ်လိ၀ဲကီၤလၤ၀ါႇခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ႇလံာ်ကညီတဖၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢတၢ်ကမၤစ့ၢ်ကီး၀ဲဒ်အံၤအသိး လၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သ့စုခီၣ်ဘၣ်ဘၣ်ဃၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆးဆ့က့ၤဖီတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိသရၣ်မုၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဖိသၣ်လၢအကထီၣ်ကၠိသ့အရွဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ခီဖျိတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်အိၣ်သးဒီးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ကၠိဖိလၢကဘၣ်အိၣ်ကၠိအရွဲၣ်ဃုာ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအသိးကၠိစ့ၢ်ကီးတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်အီၤန့ၢ်၀ဲ(၃)နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အိၣ်သးဒ်အံၤအဖီခိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဖဲဘၣ်ဟးစံၣ်အကတီၢ်ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤလိဘၣ်တၢ်ဒီးဒ်သိးပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤသ့ၣ်တဖၣ်ကသ့၀ဲတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတၢ်သ့စုခီၣ်ဘၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤကၠိသရၣ်၊သရၣ်မုၣ်ဒီးၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဖိတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပတမၤလိဘၣ်တၢ်န့ၢ်၀ဲ(၃)နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လံႉဖဲကၠိထီၣ်အခါန့ၣ်ယအိၣ်(၇)တီၤမီၤနီၤႉခဲအံၤဘၣ်စံၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲတလီၢ်လီၢ်ဒီးပဟဲတုၤ၀ဲဖဲသးၦၢ်လီၢ်အိၣ်ကဒုလီၢ်ႇၦၤကသိၣ်လံာ်အဃိယကနုာ်လီၤထီၣ်ကဒါကၠိလီၤႉယဆိမိၣ်ဃာ်လၢယကမၤလိခီၣ်ဖၠူထၢၣ်လီၤႉယတိာ်ပာ်လၢယမ့ၢ်ဖျိထီၣ်န့ၣ်ယကနုာ်လီၤသိၣ်လိစၢၤဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အလံာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုကၠိဖိပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးအိၣ်ဆီလီၤသးဒံးလၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးသ၀ီ(၅)ဖျၢၣ်ပူၤဒံးအဃိ ကက့ၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢလ့ၣ်က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်ကၠိတစှၤန့ၢ်အဖျၢၣ်(၁၀)ဘၣ်အဃိ ကၠိဖိလၢကဘၣ်ထီၣ်ကၠိအဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်တမၤလိဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဒီး ဘၣ်ဟးစံၣ်ဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ