Home တၢ်ကစီၣ် ဘျၢၣ်ဒိၣ်-သ့ၣ်ဘီဘိတၢ်ဒုးအပူၤ ပယီၤသုးသံ(၆၁)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၁၅)ဂၤ

ဘျၢၣ်ဒိၣ်-သ့ၣ်ဘီဘိတၢ်ဒုးအပူၤ ပယီၤသုးသံ(၆၁)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၁၅)ဂၤ

287
0
Photo: KNLA

လါမးရှး ၂၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါမးရှး ၂၇ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ(မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး)ကၠီးခဲး-သ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီဘၢၣ်စၢၤ ဘျၢၣ်ဒိၣ်သ၀ီပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၆၁)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၁၅)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အိၣ်ခိးခးပယီၤသုုးကျိၤ(၃၀၀)ဘျဲၣ်လၢတၢ်ဘၢၣ်စၢၤဒီး ဖဲန့ၣ်ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်ၦၤသံအါအဃိက့ၤဂုၤကဒါအလီၢ်ခံလၢဘျၢၣ်ဒိၣ်သ၀ီကျဲႇကၠီးခဲသ၀ီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်သုးခိၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်တၢ်ဒုးပူၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပယီၤသုးသံ၀ဲဒၣ်(၆၁)ဂၤႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၁၅)ဂၤလီၤႉဖဲပလဲၤမၤရှဲလဲတၢ်လီၢ်အခါန့ၣ်ပထံၣ်အစိၣ်(၄)ဂၤလီၤႉအစိၣ်လၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ဟဲဟံ၀ဲဖဲမုၢ်နၤလီၤႉဖဲမဟါန့ၣ်အစိၣ်ရဲၣ်လီၤသးလၢပမဲာ်ညါတဂၤတဂၤလီၤႉနၤခးယၤခးအဃိပလဲၤထၢတဘူၣ်ဘၣ်ႇအ၀ဲသ့ၣ်နါက့ဟဲထၢ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉၦၤသံစိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဟဲဟံ၀ဲဒၣ်ဖဲမုၢ်နၤလီၤမီၤနီၤႉလၢပ၀ဲဒၣ်တကပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲတဂီၤညါအံၤတၢ်လဲၤထီၣ်မၤရှဲလဲတၢ်လီၢ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤန့ၢ်၀ဲကျိစနဲၣ်ဖၢၤ(၁)ခိၣ်ႇ(၆၀-မမ)တခိၣ်,(M1)တခိၣ်ႇ(M2)တခိၣ်ဃုာ်ဒီးကျိချံၦာ်သၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး တၢ်မၤရှဲကွံာ်ပယီၤသုးအစိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNLA

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဖဲမဟါခီဖျိတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအဃိ သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ်ဟဲခးလီၤစၢၤတၢ်၀ံၤ ပယီၤသုးကျိၤတဖၣ်က့ၤဂုၤကဒါအလီၢ်ခံလၢကၠီးခဲသ၀ီတကပၤဒီး တုၤလၢတနံၤအံၤမုၢ်ထူၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးကျိၤဟဲထီၣ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိ ကၠီးခဲးႇဘျၢၣ်ဒိၣ်ႇသ့ၣ်ဘီဘိႇဆိၣ်စံမၠဲၣ်အခိၣ်အဃၢၤလီၢ်က၀ီၤဖိ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုသးတစိၢ်တလီၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤဒီး ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီန့ၣ်ခီဖျိကၠီၣ်တဲၣ်သုးတဖၣ်တဲဘၣ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်လၢကက့ၤဃီၤဆူကီၢ်ပယီၤတကပၤအဃိ ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကက့ၤလၢအလီၢ်အကျဲအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအိၣ်အလီၢ်ႇခီဖျိမ့ၣ်ပိၢ်လီၤတဲာ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအဃိ ကၠီၣ်တဲၣ်သုးတဖၣ်တအဲၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤဘၣ်ႉပလဲၤနီၤလီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်အမ့ၤဘိၣ်ႇ ထံဘူ၀ံၤဒီးမၢ ပဟးထီၣ်ချ့ချ့လီၤႉတဟ့ၣ်ဒုးထီၣ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်လၢကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤဘၣ်ႉတဲ၀ဲလၢတၢ်ဒုးမ့ဂၢၢ်ထီၣ်န့ၣ်မၢက့ၤခီဃီၤလၢန့ၣ်တကပၤမီၤနီၤႉတၢ်ဒုးမ့ဆဲးကဲထီၣ်န့ၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်ကဟဲအါထီၣ်ႇတၢ်မၤစၢၤအကျဲမ့ဃံးထီၣ်ဒု လၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးႇတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်ကကီခဲထီၣ်၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLAႇKNDO) သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤပူၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၃၀)ဘျဲၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၃၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိလၢအမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအတၢ်မၤနီၣ်စရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ