Home တၢ်ကစီၣ် လၢၢ်မုၢ်လါကိဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးႇဘၠူၣ်စီထံဒီးလီၢ်က၀ီၤ(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ

လၢၢ်မုၢ်လါကိဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးႇဘၠူၣ်စီထံဒီးလီၢ်က၀ီၤ(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ

806
0
Photo: CJ

လါမးရှး ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲတနံၤအံၤလါမးရှး ၁၆ သီ ဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် လၢတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်မုၢ်လါကီၢ်ဆၣ် လၢၢ်မုၢ်လါကိဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤဘၠူၣ်စီထံႇပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဒီတဒၢကမျၢၢ်(PDF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်ဒုးန့ၣ်ကကဲထီၣ်လၢမဟါကၢာ်လံႉဘၣ်ဆၣ်တကဲထီၣ်ဘၣ်ကဲထီၣ်က့ၤဖဲတဂီၤညါအံၤလီၤႉ စးထီၣ်ခးခီန့ၣ်ဘၠူၣ်စီထံစးထီၣ်ခးစိ၀ဲလီၤႉ စးထီၣ်ခး၀ဲဖဲတဂီၤအံၤ ၆ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢခဲအံၤလီၤႉ တၢ်အိၣ်သးဒုတဂ့ၤဘၣ်ႉ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်သူ၀ဲထဲကျိဖးဒိၣ်လီၤမီၤနီၤႉ ပပာ်သူၣ်ပာ်သးန့ၣ်ကျိဖးဒိၣ်ကအိၣ်အထံၣ်တဆံခံဆံဃၣ်ဃၣ်လံႉသ၀ီဖိတဖၣ်ဒုစံၣ်လၢာ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးအံၤကဲထီၣ်၀ဲလၢလၢၢ်မုၢ်လါကိသ၀ီကပၤဒီး ကတီၢ်ခဲအံၤလၢၢ်မုၢ်လါကိနၣ်အ့ၤထီၤသ၀ီႇကမဲၤသ၀ီဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်စံၣ်လၢာ်လံအသိး ပယီၤသုးတကပၤနါက့မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤယံၤ၀ဲ(၃)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ် ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၁၀)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤပယီၤသုးဆှၢအါထီၣ်အသုးမုၢ်သံၣ်ဘိအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လံဘၣ်ဆၣ်ဟဲတတုၤလၢ(PDF)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တနံၤအံၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခီန့ၣ် ဘၠူၣ်စီထံအ၀ဲၢ်ခွါလၢၢ်မုၢ်လါကိသ၀ီသးၦၢ်တဲ၀ဲလၢ ဘၣ်ဃးဒီးသ၀ီဖိမၤသံလိာ်သးကဒဲကဒဲကဲထီၣ်သးအံၤ ခီဖျိလၢလီၢ်က၀ီၤ(PDF)သုးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤအဃိ စးထီၣ်ခးစိ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ လီၢ်က၀ီၤလၢၢ်မုၢ်လါ(PDF)သုးအမဲာ်ညါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီး(KPDF)ဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ