Home တၢ်ကစီၣ် DKBA ထုးထီၣ်ကွံာ်သုးခိၣ်(၃)ဂၤလၢမူဒါလီၢ်လးပူၤ

DKBA ထုးထီၣ်ကွံာ်သုးခိၣ်(၃)ဂၤလၢမူဒါလီၢ်လးပူၤ

665
0

လါမးရှး ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ထုးထီၣ်ကံွာ်၀ဲသုးခိၣ်(၃)ဂၤလၢမူဒါလီၢ်လးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (DKBA)လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢကမံးတံာ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဖဲလါမးရှး ၂၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ပူၤအသိး သုးခိၣ်(၃)ဂၤလၢအမ့ၢ်(၉၀၈)သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤဖုချၢၣ်(ကိး)စီၤနီၢ်ခုႇ ကျိၣ်ထူဘီလီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဘံၣ်ဘၢသုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်စီၤ၀့ၤကျၢၤမူ ဒီး သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤကီၢ်အဲၣ်ဒိၣ်တဖၣ်အံၤ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်မၤကမၣ်သုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢသဲစး(အဆၢဖိ-၁၃)အဃိ စးထီၣ်မုၢ်နံၤလၢတၢ်ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်အံၤ(DKBA)သုးခိၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“လံာ်ဒုအနီၢ်ကီၢ်လီၤႉ(၉၀၈)သုးရ့ၣ်ခိၣ်ဖုချၢၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤႉတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(၉၀၈)သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်စီၤဖုချၢၣ်(ကိး)စီၤနီၢ်ခုအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၂၁ သီ တၢ်လဲၤထီၣ်မၤန့ၢ်မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးမီခံပယီၤသုးကလၢၤအခါန့ၣ် အ၀ဲပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်လၢ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အကျါတဂၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်လၢ(DKBA)ကရူၢ်ကရၢပူၤအသိးန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီအခါ ပယီၤသုး(ခလရ-၂၇၅)သုးရ့ၣ်ခိၣ် စဲစီၣ်မိထိ ကိးထံၣ်၀ဲ(DKBA)တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်စဲစီၣ်မိထိစံးဘၣ်(DKBA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢကအိၣ်ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤႇကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်ဒီး တကးဒံးဘၣ်တဲပျံၤတဲဖုး၀ဲလၢမ့တပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်န့ၣ် တဟ့ၣ်၀ဲတၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်ကရၢကရိအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးသုကလၢၤတဖၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ