Home တၢ်ကစီၣ် ချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်သုး၀ဲၤလီၢ်မဲာ်ညါၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤမ့တလၢ(၇)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်ကခး၀ဲအဂ့ၢ် ပယီၤသုးစံး

ချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်သုး၀ဲၤလီၢ်မဲာ်ညါၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤမ့တလၢ(၇)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်ကခး၀ဲအဂ့ၢ် ပယီၤသုးစံး

954
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီ ဟါခီ ၇ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်တုၤလၢမုၢ်၀ါထီၣ်တစု ပယီၤသုးတဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်ပယီၤပၢၤကီၢ်သုး၀ဲၤလီၢ်အမဲာ်ညါလၢၤဘၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ မ့ထံၣ်ၦၤလၢအလီၤဆီတဖၣ်ကခး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤသ၀ီၤသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂ သီ ဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢတကူၣ်တၢၣ်ပယီၤပၢၤကီၢ်သုး၀ဲၤလီၢ်အကပၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်သမံးသမိး၀ဲၦၤလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢအသုး၀ဲၤလီၢ်အမဲာ်ညါတဖၣ်ဒီး တပျဲၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢမုၢ်နၤခီလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“စးထီၣ်လၢဟါခီ ၇ နၣ်ရံၣ်တုၤလၢမုၢ်၀ါထီၣ်န့ၣ် တဟ့ၣ်ခီတဲာ်၀ဲဖဲအသုး၀ဲၤလီၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လၢၤဘၣ်ႉ မ့ထံၣ်၀ဲၦၤလၢအလီၤဆီန့ၣ်ကခး၀ဲလီၤႉတဲ၀ဲလၢၦၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢကဘၣ်ခးလီၤႉခဲအံၤတၢ်သမံသမိး၀ဲသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်လီၤႉခီဖျိဖိသၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိးစဲးအဃိပဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤတၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးတြီဃာ်လၢတဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢပၢၤကီၢ်သုး၀ဲၤလီၢ်အမဲာ်ညါလၢၤဘၣ်အဃိ ၦၤလၢအဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်လၢရီဘၢၣ်ကျီးပူၤသ့ၣ်တဖၣ်ႇၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဒုးကဟဲကဲထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ရီဘၢၣ်တၢ်မၤန့ၣ်ဘၣ်လဲၤလၢ(၁၂)မးမီၤနီၤႉခဲအံၤမုၢ်နၤခီတပျဲဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢၤဘၣ်အဃိကဘၣ်မၤက့ၤဒ်လဲၣ်မီၤနီၤႉၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိလၢအဂၤတဖၣ်နါက့လၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ်ကကီခဲထီၣ်လီၤႉမ့မၤ၀ဲဒ်အံၤဒုတမ့ၢ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်တမုာ်တခုၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤဖိနီၢ်အဲၣ်၀ါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကူၣ်တၢၣ်ပယီၤပၢၤကီၢ်သုး၀ဲၤလီၢ်အံၤသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်ပာ်လီၤအသုးကလၢၤအိၣ်ဆိး၀ဲလၢကရၢၢ်ပူၤဒီး ၦၤလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤသ့ၣ်တဖၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိး၀ဲဒီး ၀ီၢ်ရီကျဲမုၢ်လၢအအိၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤအမဲာ်ညါအံၤစ့ၢ်ကီး စးထီၣ်လၢ(၇)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ် ခီဖျိတပျဲၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢၤဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢကဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ