Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဟဲအါထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤအဂ့ၢ် KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဟဲအါထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤအဂ့ၢ် KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

725
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်၀ဲဒီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤမၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါမးရှး ၃၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဟီၣ်က၀ီၤလၢအမ့ၢ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇမိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီးပကိကီၢ်ခီဟီၣ်က၀ီၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်ပယီၤသုးမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဟဲအါထီၣ် ပညိၣ်မၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကမျၢၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ႇဖီၣ်မၤအၢမးနးဒီးသူကမျၢၢ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤဟဲအါထီၣ်အသိး ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်စ့ၢ်ကီးဟဲအါထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (KHRG)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KHRG ၦၤနဲၣ်တၢ်နီၢ်ထူထူစံး၀ဲ“ပယီၤသုးအံၤလၢကမၤရှဲကွံာ်(PDF)အဂီၢ်တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်ပတဲသ့လီၤႉ ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအထီဒါအ၀ဲသ့ၣ်တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဖီၣ်၀ဲလီၤႉလၢတၢ်န့ၣ်အဃိတၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဟဲအါထီၣ်ကဲထီၣ်အသးလီၤႉခီဖျိပယီၤသုးတကပၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ဘၣ်ဒိအ၀ဲသ့ၣ်နးအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒ်သိးသ၀ီဖိတဖၣ်ကပျံၤတၢ်ဒီးၦၤမၤစၢၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးတန့ၢ်ဘၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်လီၤႉခဲအံၤၦၤခဲလၢာ်ထီဒါအ၀ဲသ့ၣ်အဃိပထံၣ်ဘၣ်လၢပယီၤသုးမီၤစိရိၤအံၤသူ၀ဲတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ(၂၀၂၁)လါယူၤလံတုၤလၢလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ဒ်(KHRG)မၤနီၣ်မၤဃါ၀ဲအသိးန့ၣ် ပယီၤသုးမၤ ကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်ႇသူကမျၢၢ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအသိးႇဖီၣ်မၤဒၢၣ်မၤလီၤ၀ဲႇမၤဟးဂီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအဟံၣ်အဃီႇဟုၣ်ၦၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ၦ့ၤဒိၣ်တဖၣ်ႇအီၣ်ဟုၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢကမျၢၢ်ဘုၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အသိး လၢၦၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အကျါ ပိာ်မုၣ်ဒီးဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်ႇဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်အါန့ၢ်ဒံးပိာ်ခွါသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ဟ့ၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲတစိၢ်တလီၢ်လၢကီၢ်ဆၢအံၤဘၣ်ဆၣ်ႇမ့မ့ၢ်တခီဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးဆူၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်လၢကက့ၤအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤတကပၤႇတ့ထီၣ်၀ဲဒဲဖိတဖၣ်လၢကီၢ်ဆၢသူမှဲကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤႇ ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကူတလၢ၀ဲဘၣ်ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးလီၤစှၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံစှၤလါအတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်(သုးက့ ၅)မုၢ်တြီၢ်ကီရ့ၣ်ႇ(သုးက့ ၁)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ(သုးက့ ၃)ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်န့ၣ်တၢ်ဒုးစးထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆) ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတုၤလၢခဲအံၤတစုန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်ပယီၤသုးအံၤသူ၀ဲသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဘျီတဖၣ်အဘျီအသိး ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်အဃိၦၤလီၢ်ကအိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်စ့ၢ်ကီးဟဲအါထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်ကက့ၤအိၣ်ဘၣ်လၢအဒူသ၀ီပူၤမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၇ သီအနံၤန့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ကီၢ်ခီခိၣ်အအိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးပယီၤသုးကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်တခီပယီၤသုးအံၤတဟးထီၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဘၣ်မၤအါထီၣ်အဂံၢ်ဘါဒီး ခီဖျိမၤ၀ဲတၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကဘီယူၤဒီးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တလါအံၤလါမးရှးထီၣ်သီ ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ထၢဖှိၣ်မၤနီၣ်စရီအသိးန့ၣ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ႇတီအူႇချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ႇဘျံးဒ၀ဲၢ်ႇ မုၢ်တြီၢ်ႇဒူပျာ်ယာ်ဒီးဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(၇)ဘ့ၣ်အပူၤ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၁၄၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ