Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢကျ့းသ၀ီပူၤခံသီတပယူာ်ဃီ

သုးမီၤစိိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢကျ့းသ၀ီပူၤခံသီတပယူာ်ဃီ

469
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီဒီးတနံၤအံၤလါအ့ဖြ့ၣ် ၄ သီအနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်(ကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံး)ကျ့းသ၀ီပူၤခံတပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါမုၢ်ဟါလီၤ ၃ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲၣ်လံၣ်ခီးပတၢၣ်(၂)ဘ့ၣ်ဒီးကဘီယူၤကၠဲး(၁)ဘ့ၣ်ဟဲခးလီၤတၢ်လၢကျ့းသ၀ီပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီးကဘီယူၤဟဲၣ်လံၣ်ခီးပတၢၣ်(၂)ဘ့ၣ် ဟဲခးလီၤကဒီးတၢ်တဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ် ၃ သီအနံၤ ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကျ့းသ၀ီကပၤခိၤလၤဖ့ၤလူၢ်အံၤ ခီဖျိဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)လဲၤထီၣ်ခးအ၀ဲသ့ၣ်အဃိ သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲထီၣ်ခးလီၤကဒါတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲ“ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂ သီမုၢ်နၤခီန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢသုးကလၢၤ၀ဲန့ၣ်ကပၤလီၤႉဖဲမဟါဂီၤခီ(၈)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ် ပနၢ်ဟူလၢတၢ်ကလဲၤထီၣ်မၤန့ၢ်က့ၤပယီၤသုးကလၢၤမီၤနီၤႉဟါခီဘျီဖဲန့ၣ်ဟဲခး၀ဲဒီးကဘီယူၤလီၤႉဖဲတဂီၤညါအံၤနါက့တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အသီတဘျီကဒီးဖဲသုးကလၢၤန့ၣ်ဒီး ဖဲတဂီၤညါအံၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်တဘျီဒံး”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးပယီၤသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အံၤအဖီခိၣ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤတၢ်အိၣ်သးခီတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်အသိး ဖဲတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်ဒီးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အခိၣ်အဃၢၤသ၀ီဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၁ နံၣ် လါအီကူာ် ၂၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးတဖၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ကျ့းသုးကလၢၤဟးထီၣ်ကွံာ်အဃိ ဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးရ့ၣ်(၁၈)လဲၤထီၣ်မၤရှဲလဲဒံး၀ဲသုးကလၢၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လဲၤထီၣ်မၤရှဲလဲကွံာ်ကျ့းသုးကလၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကက့ၤနုာ်လီၤအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အဃိ ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးတဖၣ်လဲၤအိၣ်က့ၤ၀ဲလၢခိၤလၤဖၤလူၢ်သုးကလၢၤလၢတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ