Home တၢ်ကစီၣ် (BGF)ထၢဖှိၣ်သးစၢ်လၢကကဲသုးဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲဆူတၢ်ဒုးပျီပူၤ

(BGF)ထၢဖှိၣ်သးစၢ်လၢကကဲသုးဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲဆူတၢ်ဒုးပျီပူၤ

794
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၃)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ စွ့ၤကိၣ်ကိၤလီၢ်က၀ီၤ ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဟးကရၢကရိ၀ဲသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်လၢကကဲသုးဒီး ဘၣ်တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်မဲာ်ညါတၢ်ဒုးပျီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးခိၣ်သုးနၢ်ႇသုးဖိဒီး(BGF)သုးတဖၣ်သံအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ဟးလူၤထၢ၀ဲသုးအံၤဒီးၦၤလၢကဲသုးတမုာ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟးဃုန့ၢ်ၦၤတဂၤလၢကကဲသုးလၢအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (BGF)သုးလၢအဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤဆူတၢ်ဒုးပျီပူၤအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အခီၣ်ထံးန့ၣ်တဲ၀ဲဒၣ်လၢမၢအိၣ်ခိးတၢ်ဖဲစွ့ၤကိၣ်ကိၤကၣ်စံၣ်နိၣ်န့ၣ်မီၤနီၤႉတဲ၀ဲလၢတလါန့ၣ်ကဟ့ၣ်၀ဲစ့(၂၈၀ႇ၀၀၀)ကၠးလီၤႉခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်န့ၣ်(BGF)အၦၤသံဘၣ်ဒိအါအဃိ ဟးကိး၀ဲဒၣ်သ၀ီဖိတဖၣ်ဒီးမၢအကဲ(BGF)သုးႇမ့၀ံၤဆှၢထီၣ်၀ဲလၢတၢ်မဲာ်ညါႇမၤမ့တမုာ်ဘၣ်န့ၣ်လၢကဟးဃုၦၤလၢအသီအဂီၢ်မၢဟ့ၣ်လီၤစ့ယိၤ(၁၀ႇ၀၀၀)ဘးလီၤႉၦၤလၢအဟ့ၣ်စ့တန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်မၢ၀ဲအဖီၣ်မဲလီၤႉ ဖီၣ်မဲမ့ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်လဲၤလၢတၢ်မဲာ်ညါလီၤႉယဖိန့ၣ်ၦၤလဲၤကိးအီၤလၢတၢ်မဲာ်ညါႇတန့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်အိၣ်သၢလါဃၣ်ဃၣ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဟးကိးဖှိၣ်သးစၢ်တဖၣ်လၢကကဲ(BGF)သုးဒီး တၢ်ဆှၢထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ဒုးပျီပူၤဒ်အံၤန့ၣ် လၢဖၣ်အၣ်ႇလူၢ်ပျဲၢ်ႇကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤဘၣ်လဲၤခီဖျိစ့ၢ်ကီး၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘူးဒီး(BGF)တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဘူးဒီး(BGF)သုးတဂၤစံး၀ဲ“အခီၣ်ထံးန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲကရၢကရိ၀ဲလၢကမၤတၢ်ဖဲကူၣ်ပနံၣ်မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ထၢဖှိၣ်သးစၢ်တဲ၀ဲလၢကဟ့ၣ်လါလဲမီၤနီၤႉ အခီၣ်ထံးတလါခံလါအခါန့ၣ်တၢ်မၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်လၢကၣ်စံၣ်နိၣ်ႉမ့၀ံၤဆှၢ၀ဲလၢတၢ်မဲာ်ညါလီၤႉအဂၤတခါန့ၣ်ၦၤသးစၢ်ပိာ်ခွါလၢအလဲၤမၤတၢ်လၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်မဲာ်ညါခဲလၢာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤလၢ ပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် (BGF)သုးထီၣ်ခးစၢၤ၀ဲပယီၤသုးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်(BGF)သုးႇသုးခိၣ်သုးနၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲလၢအကယၤညါန့ၣ်လီၤႉ တကးဒံးဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲႇဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူ(KNLA)အအိၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒီး ၦၤလၢတအဲၣ်ဒိးကဲသုးဘၣ်တဖၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲဲထီၣ်သးအံၤခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးဆဲးကျိး၀ဲဒီး(BGF )ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဆဲးကျိးတန့ၢ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ