Home တၢ်ကစီၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတဘၣ်ခးသိလ့ၣ်လၢဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲဘၣ်

(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတဘၣ်ခးသိလ့ၣ်လၢဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲဘၣ်

1193
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤကၠီၤနံၤ ထုးထီၣ်လံာ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့၊သုးရ့ၣ်)တၢ်ဖီလာ်သုးခိၣ်သုးဖိတဖၣ်အအိၣ်လၢ သိလ့ၣ်ႇကမျၢၢ်သိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်-ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်တဘၣ်မၤတံာ်တာ်အီၤဒီးတၢ်တဘၣ်ဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ကလုၢ်လၢအဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၆)ႇ(သုးက့ ၇)သုးက့ခိၣ်အအိၣ်အံၤ အဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်နဲၣ်လီၤအီၤဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢလီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်အတၢ်ဆၢတဲာ်အိၣ်အသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၇)သုးခိၣ်တဂၤစံး၀ဲ“လံာ်န့ၣ်မ့ၢ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤနီၤႉ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်(EC)အတၢ်ဆၢတဲာ်ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤအီၤလီၤႉမ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဖီခိၣ််တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်မ့တလူၤပိာ်မၤထွဲလံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤဘၣ်ႇမ့လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲန့ၣ် ဒ်တၢ်လိၣ်အိၣ်အသိးတၢ်ကဟံးန့ၢ်၀ဲဂ့ၢ်၀ီအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်လံာ်တၢ်နဲၣ်လီၤအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ